Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:4 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 11.10.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Det ble i Innst. S. nr. 234 (2003-2004) foretatt noen presiseringer med hensyn til lokalisering mellom Kjeller, Kolsås og Gardermoen.
Kan Forsvarsdepartementet gi en oversikt over de personellmessige flyttinger fra Kjeller som er gjennomført eller planlagt, og kort redegjøre for de samfunnsmessige hensyn som spiller inn på salgsprosessen knyttet til flystripa på Kjeller?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. oktober 2004 med spørsmål fra stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen vedrørende personellmessige flyttinger i forbindelse med omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon på Kjeller og samfunnsmessige hensyn i avhendingsprosessen knyttet til flystripa.

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 93 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 12 (2003-2004), vedtok Stortinget at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) skulle videreutvikles ved at det opprettes en prosessbasert internstruktur, i utgangspunktet basert på en struktur med fire divisjoner. Som følge av dette ble det bl.a. opprettet en materielldivisjon (FLO/M) og en IKT-divisjon (FLO/IKT) 1. januar 2004. Disse ble samlokalisert på Kolsås. I den forbindelse ble ca. 50 årsverk overført fra Kjeller til Kolsås våren 2004.

I Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), påpeker et flertall i forsvarskomiteen bl.a. at virksomheten ved Rygge, Gardermoen og Kjeller har vært vurdert omorganisert over lang tid, og at det nå er på tide å fatte beslutning i disse sakene for at organisasjonen skal kunne gå videre, og gode løsninger etableres. Ved behandlingen av innstillingen vedtok Stortinget bl.a. at de deler av FLO/TVs virksomhet, samt annen forsvarsvirksomhet, som er avhengig av flystripen på Kjeller, skal flyttes til Gardermoen. Videre at overflødige områder avhendes i tråd med retningslinjer for avhending. 335-skvadronens virksomhet på Gardermoen flystasjon legges ned, og skvadronen gjenopprettes ved Rygge flystasjon.

I det pågående arbeidet med å finne frem til en hensiktsmessig fordeling av virksomheten ved basene Gardermoen, Rygge og Kjeller er det bl.a. en målsetting at relokalisering av 335-skvadronen til Rygge skal skje snarest og senest innen 2008. I tråd med føringene fra forsvarskomiteen skal EBA-kostnadene knyttet til flyttingen holdes på et lavest mulig nivå. En eventuell fremtidig sivil luftfartsvirksomhet på Rygge skal ikke gå på bekostning av Forsvarets behov.

Virksomheten som er avhengig av flystripen på Kjeller, omfatter hovedsakelig fly- og helikopterverkstedene ved FLO/TV/Luftforsvarets hovedverksted, Kjeller (FLO/TV/LHK). Dette vil berøre 170-200 årsverk. En flytting av denne virksomheten forutsetter at Avinor godkjenner at nødvendig testflyging kan gjennomføres på Gardermoen. Det forventes en avklaring fra Avinors side i løpet av høsten 2004.

Avhending av rullebanen og tilhørende bygningsmasse skal skje til markedspris. For å ivareta de samfunnsmessige hensyn knyttet til ovennevnte elementer av Forsvarets virksomhet på Kjeller, er Skifte Eiendom i tett dialog med Skedsmo kommune i forbindelse med rullering av kommuneplanen og det etterfølgende arbeidet med reguleringsplan for området. I Innst. S. nr. 234 (2003-2004) ba forsvarskomiteens flertall om at Forsvaret skal bidra til at flyklubben på Kjeller kan finne alternativ løsning for sin virksomhet. Luftforsvaret har i denne forbindelse startet opp et arbeid med sikte på at alle berørte parters interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) orienteres det bl.a. om at det arbeides for at et forslag til ny helhetlig organisasjonsplan/fred for FLO skal være ferdig innen utgangen av 2004. Planen vil også omfatte de deler av FLOs virksomhet på Kjeller som ikke er rullebaneavhengig. Dette er i tråd med de tiltak for forsterket omstilling av FLO som ble presentert i St.prp. nr. 42 (2003-2004), og som Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004). De endelige konklusjonene om fremtidig organisering av FLO vil foreligge etter at man har forhandlet med arbeidstakerorganisasjonene i tråd med hovedavtalenes bestemmelser. Helheten av denne prosessen vil kunne medføre endringer i den organisering som er beskrevet i St.prp. nr. 12 (2003-2004).