Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:10 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Stortingsflertallet har i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) og i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004) bedt om at Attføringssenteret i Rauland utvikles til et kompetansesenter innafor yrkesretta rehabilitering.
Vil statsråden sørge for at Stortingets vilje snarlig blir gjennomført uavhengig av vurderinger i fagrådet for samordning av høgspesialiserte medisinske funksjoner?

Begrunnelse

Undertegnede viser til følgende merknad i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004): "Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til at Attføringssenteret i Rauland har søkt om status som nasjonalt kompetansesenter, og at søknaden er under behandling i Helsedepartementet. I den forbindelse vil flertallet vise til flertallets merknad i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) hvor det heter:
"Flertallet viser til at det ved Attføringssenteret i Rauland er etablert særskilt kompetanse på yrkesrettet rehabilitering. Flertallet ber om at Regjeringen legger til rette for at Attføringssenteret i Rauland videreutvikles til et kompetansesenter innenfor yrkesrettet rehabilitering."
Et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter vil være tverrfaglig, og flertallet ber Regjeringen sørge for at behandlingen av søknaden skjer i samarbeid mellom Helsedepartementet og Sosialdepartementet."
Jeg viser videre til et brev fra Helsedepartementet til Attføringssenteret i Rauland datert 1. mars 2004, hvor det bl.a. heter: "Attføringssenteret i Rauland er noe annet enn et medisinsk kompetansesenter knytta til ulike spesifikke medisinske diagnoser som er etablert ved ulike universitetssykehus og regionsykehus."
I et svar på skriftlig spørsmål fra undertegnede fra daværende helseminister Dagfinn Høybråten datert 2. april 2004 heter det blant annet: "Helsedepartementet vil, ut fra den presisering Attføringssenteret i Rauland har gitt, be Sosial- og helsedirektoratet, som er departementets faglige rådgivingsorgan, om uttalelse til søknaden, der departementet presiserer at søknaden ikke skal oppfattes som en søknad om etablering av et nasjonalt medisinsk kompetansesenter. Departementet vil behandle søknaden som en søknad om midler til å utvikle et kompetansesenter innenfor arbeidsrettet rehabilitering ved Attføringssenteret i Rauland."
Til tross for denne klare presiseringa fra helseministeren om at det ikke er snakk om et medisinsk kompetansesenter, skriver Helsedepartementet i et brev til Attføringssenteret i Rauland datert 18. august 2004 bl.a. følgende: "Sosial- og helsedirektoratet har i brev datert 15. juli 2004 informert om at direktoratet i august/september d.å. vil sende alle søknader om oppretting av nye kompetansesentra på høyring til eksterne instansar før dei skal behandlast i det nyoppretta fagrådet for samordning av høgspesialiserte funksjonar hausten 2004. Direktoratet ønskjer å sjå oppretting av eit kompetansemiljø for arbeidsretta rehabilitering i samanheng med opprettinga av ulike kompetansesentra."
Dette viser at departementet og direktoratet nå handler på tvers av de klare uttalelsene fra daværende helseminister Høybråten som kom til uttrykk i svaret til undertegnede datert 2. april 2004 om at søknaden ikke skal oppfattes som en søknad om et medisinsk kompetansesenter.
Det er derfor etter undertegnedes oppfatning behov for at statsråden griper inn og sørger for at Stortingets vilje blir gjennomført.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I svar på spørsmål nr. 551 til skriftlig besvarelse ble det vist til at Attføringssenteret i Rauland mener at et kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er noe prinsipielt annet enn de høyspesialiserte medisinske kompetansesentra som er omtalt i forskrift og rundskriv. Departementet oppfatter derfor ikke søknaden som søknad om etablering av et nasjonalt medisinsk kompetansesenter. Som det er vist til i svar på spørsmål nr. 551 tar departementet sikte på at Attføringssenteret i Rauland blir et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering, bl.a. i forhold til funksjonsvurderinger av sykmeldte og uføretrygdede i forbindelse med IA-avtalen.

Helsedepartementet har i brev til Attføringssenteret i Rauland gitt uttrykk for at det ikke er definert andre typer kompetansesentre innenfor Helsedepartementets ansvarsområde som det er godkjenningsordninger for. Departementet har også vist til at en ikke har noe imot at Attføringssenteret i Rauland videreutvikler sin profil, og samarbeider med andre institusjoner som yter tjenester innenfor samme fagområde.

Å opprette et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering, slik Attføringssenteret i Rauland ønsker, kan følgelig gjøres uten særskilt godkjenning fra departementet.

I søknaden fra Attføringssenteret i Rauland er det også gjort rede for behov for økte driftsmidler. Dersom det skal ytes særskilte midler til Attføringssenteret i Rauland i forbindelse med utbygging av et kompetansemiljø, må det kunne stilles krav i forbindelse med en ev. bevilgning. Departementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet om en vurdering av hvilke krav som bør knyttes til en ev. bevilgning. I denne sammenheng har Sosial- og helsedirektoratet meddelt departementet at en ønsker å se oppretting av et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering i sammenheng med oppretting av ulike kompetansesentre, og vil derfor vurdere et ev. kompetansemiljø ved Attføringssenteret i Rauland når Fagrådet har gitt sin uttalelse.

Departementet har på bakgrunn av dette meddelt Attføringssenteret i Rauland at en vil komme tilbake til støtte til et kompetansemiljø innenfor arbeidsrettet rehabilitering, og krav til ev. støtte, når direktoratet har gitt sin vurdering.

Det er ikke rom i budsjettet på kap. 2711 post 78 i 2004 for å yte særskilt økonomisk støtte til Attføringssenteret i Rauland. Stortinget har ikke bevilget særskilte midler til formålet. Innenfor de rammer som er gitt har Attføringssenteret i Rauland anledning til å utvikle et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering. Det er imidlertid ikke noe i veien for at Attføringssenteret i Rauland kan drøfte spørsmålet om økonomisk støtte med det regionale helseforetaket eller trygdeetaten, da utvikling av et kompetansemiljø vil være en utvidelse av virksomheten.