Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:18 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Vil kulturministeren ta initiativ overfor finansministeren til å innføre unntak for merverdiavgift på kunsthåndverk slik Finansdepartementet har gjort for innførsel og omsetning av kunst i form av fotografier?

Begrunnelse

Kunsthåndverk er avgiftsbelagt. Billedkunst, fotografier og kunsthåndverk utgjør de visuelle fagene og representerer likeverdige kunstuttrykk, men behandles forskjellig i avgiftssammenheng. Dette medfører en urimelig forskjellsbehandling av kunsthåndverkere hvor noen er fritatt og andre må betale. I den danske lovgivningen er dette løst, og likebehandling gjennomføres. Ved å endre lovgivningen vil det være naturlig å sette grenser for hva som skal fritas ved å definere hvordan produksjonen gjennomføres, antall, merking osv.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til at spørsmålet om merverdiavgift på kultursektoren er behandlet i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, jf. s. 62 og 63 hvor det bl.a. fremgår følgende:

"Tjenester på kulturområdet er i dag i hovedsak utenfor merverdiavgiftsområdet. Unntaket skaper flere vanskelige grensedragninger mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. Finansdepartementet har satt i gang et arbeid med å gå nærmere gjennom sektoren i forhold til merverdiavgiftsregelverket. Arbeidet er krevende og vil ta noe tid.

Regjeringen vil komme tilbake med en mer helhetlig vurdering av merverdiavgiftsplikten i kultursektoren".

Spørsmålet fra representanten Torny Pedersen om kunsthåndverk vil bli tatt opp i forbindelse med Regjeringens vurdering av ovennevnte.