Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:19 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Mener statsråden at godkjenningsforskriften av barneverninstitusjoner og bobehandlingskollektiver ikke skal følges når det gjelder arbeidstidsordninger?

Begrunnelse

I henhold til § 5 i godkjenningsforskriften (forskrift 27. oktober 2003 nr. 1283 om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet i henhold til barnevernloven) er det vilkår at institusjonen tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning. For eksempel kommer arbeidsmiljøloven til bruk når det gjelder arbeidstidsordninger. Men i brev av 28. juni 2004 fra BFD til Statens barne- og familievern slåes det fast at reglene om arbeidstidsordninger kan fravikes. Det står blant annet følgende: "For de barneverninstitusjoner som praktiserer arbeidstidsordninger som avviker fra arbeidsmiljølovens regler betyr dette at gjeldende arbeidstidsordninger kan videreføres inntil videre." Begrunnelsen er todelt. Det vises til lovarbeidet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsekvensene for barn og ungdom som bor på institusjoner. Lovlige arbeidstidsordninger er viktig for å sikre beboere et kvalitativt tilbud med god oppfølging. Ryddige ansettelsesforhold og godkjente arbeidstidsordninger er også viktige rettigheter for de ansatte. Flere av aktørene har tilpasset seg godkjenningsforskriften og har som følge av dette blant annet fått økte kostnader. Disse vil i anbudsrunder fort ha større kostnader enn konkurrenter som ikke har tilpasset seg og dermed få en uheldig konkurransesituasjon.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Enkelte barneverninstitusjoner praktiserer arbeidstidsordninger som ikke fullt ut er i samsvar med arbeidsmiljølovens regler. Blant annet gjelder dette kollektivene som har etablert "medleverordninger" som innebærer at de ansatte bor sammen med ungdommene i den tiden de er på institusjonen. I mange tilfeller har arbeidstakerne også sin primære bolig i tilknytning til kollektivet. Bakgrunnen for disse arbeidstidsordningene er behandlingsmessige prinsipper. Målgruppen for disse institusjonene er ofte ungdom som trenger stabile voksenkontakter med oppfølging over tid. For denne målgruppen er institusjoner som praktiserer medleverordninger et viktig behandlingstilbud. Kollektivene har praktisert medleverordninger i mange år. Manglende godkjenning av disse institusjonene under henvisning til at arbeidstidsordningene ikke fullt ut er i samsvar med gjeldende arbeidsmiljølov ville ført til en dramatisk svikt i behandlingstilbudet til kollektivenes klienter.

Jeg mener selvsagt at forsvarlige og lovlige arbeidstidsordninger er viktig både for beboere og ansatte ved institusjonene. I denne sammenheng vil jeg imidlertid vise til at de fleste arbeidstidsordninger det her er tale om er varianter av dagens dispensasjonspraksis. Jeg vil videre vise til det pågående lovarbeidet hvor arbeidstidsordningene vil bli vurdert, samt en større evaluering av de ulike arbeidstidsordningene i barneverninstitusjonene. Evalueringen vil bl.a. ta sikte på å få en total oversikt over de ulike arbeidstidsordningene som praktiseres på institusjonene, arbeidstidsordningenes betydning for det behandlingsmessige resultat og arbeidstidsordningenes innvirkning på de ansattes helse og velferd.

Det fremgår av Barne- og familiedepartementets brev av 28. juni 2004 og av Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev til Direktoratet for Arbeidstilsynet av 24. juni 2004 at forutsetningen for å praktisere arbeidstidsordninger som avviker fra gjeldende arbeidsmiljølovs regler er at de enkelte arbeidstakere ønsker - og gir sitt individuelle samtykke - til dette. Dersom den enkelte arbeidstaker ikke ønsker den arbeidstidsordning institusjonen praktiserer, må institusjonen tilby en annen arbeidstidsordning som ligger innenfor dagens dispensasjonspraksis.