Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:24 (2004-2005)
Innlevert: 04.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 08.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hva vil statsråden foreslå som tiltak for å være føre-var ved nye boligutbygginger i kommunene, og vil han ta initiativ til å få laget nasjonale regler for minimumsavstand mellom boliger og høyspentledninger?

Begrunnelse

I Oppland Arbeiderblad 2l. august 2004 ble det omtalt en ny norsk studie om at kvinner som bor nær høyspentledninger har 60 pst. større risiko for å få brystkreft enn andre.
Det har i flere år vært diskutert byggegrenser mot høyspentlinjer. Det er ingen klare nasjonale regler for hvilke avstander det skal være mellom boliger og høyspentledninger. Statens strålevern som er fagansvarlig nasjonalt mener at resultatene av studien bør tolkes med forsiktighet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Brevet er oversendt fra miljøvernministeren til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende.

Gjeldende norsk forvaltningsstrategi ved anlegg av nye høyspentledninger og ved anlegg av boligområder, skoler, barnehager etc. i nærheten av høyspentledninger er basert på NOU 1995:20 "Elektromagnetiske felt og helse - Forslag til en forvaltningsstrategi" og redegjørelsen for denne strategien i St.prp. nr. 65 (1997-98). Videre er det i forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling § 26 fastsatt at all eksponering for ikke-ioniserende stråling skal holdes så lavt som praktisk mulig.

Statens strålevern er landets fagmyndighet på dette området. Jeg legger vekt på at den politikk som føres, er basert på velfunderte faglige råd. Med bakgrunn i Kreftregisterets undersøkelse som konkluderer med en økt risiko for brystkreft hos kvinner som har bodd i nærheten av høyspentledninger i lang tid, ba Helsedepartementet i brev av 24. mai 2004 Statens strålevern om å vurdere om det er behov for å gjennomgå og eventuelt revurdere gjeldende forvaltningsstrategi.

I brev av 14. juni 2004 gir Statens strålevern følgende svar på henvendelsen fra departementet:

"Én forskningsstudie gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å endre dagens forvaltningspraksis. Men den gir støtte til en fortsatt forsiktighetsholdning i forbindelse med nye byggesaker og konsesjoner til bygging av nye høyspentledninger eller ved oppgradering av eksisterende ledninger. I påvente av klarere vitenskapelige data vil Statens strålevern anbefale en fortsatt varsomhetsstrategi.

Imidlertid skaper problemstillingen mange praktiske problemer i forhold til hvordan varsomhetsprinsippet skal praktiseres. Det kan være grunnlag for å vurdere håndtering av varsomhetsprinsippet, eventuelt også å utarbeide visse konkrete kriterier for avstander, arealdisponeringer, opphold og ferdsel ved ulike høyspentledninger, trafostasjoner m.v. som skal sikre at strålevernforskriftens krav om at "all eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig" (§ 26) blir ivaretatt. Strålevernet vil gjerne drøfte med Helsedepartementet en mulig praktisk gjennomføring av en slik vurdering."

I et felles brev fra Olje- og energidepartementet og Helsedepartementet av 12. juli 2004 fikk Statens strålevern følgende oppdrag:

"Helsedepartementet og Olje- og energidepartementet slutter seg til Strålevernets vurdering av at det ikke er grunnlag for å endre gjeldende forvaltningsstrategi, men at det bør utføres et arbeid med sikte på en hensiktsmessig konkretisering av denne strategien. I tråd med denne vurderingen er det heller ikke aktuelt å avvente behandlingen av enkeltsaker vedrørende kraftledninger til et slikt arbeid er utført.

Departementene ber derfor Statens strålevern om å nedsette og lede en arbeidsgruppe med sikte på å konkretisere og utdype forvaltningsstrategien. En utdyping av strategien vil kunne gi et bedre grunnlag for sentrale og lokale myndigheter som er involvert i beslutninger på dette området. Arbeidsgruppen skal også vurdere helsemyndighetenes rolle i forbindelse med energimyndighetenes behandling av konsesjonssaker vedrørende elektriske anlegg. Arbeidsgruppen bør, i tillegg til representanter fra Statens strålevern, bestå av representanter fra NVE, kraftbransjen, kommunene og helsemyndighetene.

Det bes om at arbeidsgruppen oversender sine vurderinger til departementene innen 1. juni 2005."

Mandatet og sammensetningen av arbeidsgruppen er ytterligere konkretisert gjennom brev av 18. august 2004 fra Statens strålevern til Helsedepartementet og Olje- og energidepartementet, og i brev av 22. september 2004 fra Helsedepartementet til Statens strålevern.

Jeg har tiltro til at dette arbeidet som nå blir gjort vil gi et godt faglig grunnlag for alle beslutningstakere som er involvert i prosesser i forbindelse med etablering av nye høyspentledninger, eller boligområder og lignende i nærheten av høyspentledninger.