Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:25 (2004-2005)
Innlevert: 04.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Det er gjennomført en evaluering av klimabehandlingstilbudet ved Dødehavet, men kun i forhold til behandling av psoriasis.
Vil helse- og omsorgsministeren initiere en evaluering av klimabehandling ved Dødehavet for andre lidelser enn psoriasis, for eksempel leddgikt, revmatisme og senskader etter polio?

Begrunnelse

Klimabehandling og rehabilitering ved Dødehavet er blitt gjennomført i en årrekke. Blant annet har både Danmark og Tyskland med offentlige midler etablert egne behandlingsavdelinger ved Dødehavet. Beliggenheten i en ørken under havoverflaten med en kombinasjon av mineralinnholdet i sjøen og mudret, magnesium og surstoff i lufta, filtrering av sollysets farlige stråler, tørr luft og høy temperatur i både vann og luft hele året gjennom, synes å gi en spesiell helsegevinst. Det har lykkes fagmiljøet i Rogaland å etablere et enestående samarbeid med det veletablerte behandlings- og forskningsmiljøet i Israel, med verdens fremste fagfolk på området. Klimabehandlingen ved Dødehavet er et tilbud til flere pasientgrupper, men en nylig foretatt evaluering av tilbudet tar kun hensyn til effekt på plager i forbindelse med psoriasis. Erfaringer fra de gruppene som Rogaland har sendt, bør kunne brukes i en evaluering av om tilbudet kan brukes for flere pasientgrupper, bl.a. leddgikt- og revmatismepasienter og mennesker med senskader etter polio. Det kan eventuelt være aktuelt å sette i verk nye pilotprosjekt. Den pasientgruppen som har senskader etter polio kan særskilt nevnes med et eksempel da disse oppgis å ha særlige smerter mellom november og februar. I dette tidsrommet har ikke denne gruppen noe tilbud om klimabehandling fordi de stedene Behandlingsreiser bruker i dag, har for kaldt klima på denne årstiden.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Ordningen med behandlingsreiser til utlandet er et supplement til tilbud i Norge, og omfatter tilbud til pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis, barn og ungdom med astma og lungesykdommer, samt barn med atopisk eksem. Fra 2004 er også pasienter med senskader etter poliomyelitt omfattet av ordningen.

Daglig administrasjon og faglig ansvar er lagt til Rikshospitalet HF. Det er inngått avtaler med behandlingssteder etter anbudsrunder. Behandlingen foregår nå i Tyrkia, Serbia og Montenegro og Spania for revmatikere, og på Kanariøyene (Spania) for de øvrige pasientgruppene.

I 1999 ble det gjennomført en studie med en prøvegruppe psoriasispasienter til Dødehavet. I de medisinske konklusjonene fra studien finnes det ikke holdepunkter for statistiske forskjeller mellom behandling ved Dødehavet og Kanariøyene.

Kostnadene for klimabehandling ved Dødehavet lå i studien 90 pst. over kostnadene for behandling i Europa. Kostnadene til reise og opphold forklarte størstedelen av forskjellen.

Flere faktorer som kostnader, pasienttilfredshet, lang flyreise, avstand til servicefunksjoner, fasiliteter for norsk helsepersonell og den urolige politiske situasjonen har ligget til grunn for at klimabehandling ved Dødehavet ikke er blitt valgt for ordningen med behandlingsreiser.

Etter hva jeg har fått opplyst har pasienter med senskader etter poliomyelitt et tilbud i vinterhalvåret på Kanariøyene. En pilotstudie for denne gruppen ble gjennomført ved behandlingssteder i Tyrkia og på Kanariøyene med gode resultater. Pasienter med senskader etter poliomyelitt fikk forøvrig først et permanent tilbud under ordningen med behandlingsreiser fra 2004. Det er derfor ikke korrekt at denne pasientgruppen ikke har et fullverdig tilbud i vinterhalvåret.

Helse- og omsorgsdepartementet mottar relativt ofte henvendelser fra land og behandlingssteder som ønsker norske pasienter velkommen. Når det gjelder ordningen med behandlingsreiser til utlandet finansiert av staten, er det naturlig at behandlingsstedene konkurrerer på vanlig måte når Rikshospitalet utlyser anbud.

Pasienter med revmatiske lidelser har allerede et godt etablert tilbud i Tyrkia, Serbia og Montenegro og på Kanariøyene. Jeg finner derfor ikke grunnlag for nye studier for pasienter med leddgikt, revmatikere og pasienter med senskader etter poliomyelitt, basert på klimabehandling ved Dødehavet.