Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:29 (2004-2005)
Innlevert: 04.10.2004
Sendt: 05.10.2004
Besvart: 11.10.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I Innst. S. nr. 276 (2003-2004) tilrådde forsvarskomiteen blant annet at Regjeringen skulle foreta en gjennomgang av statens eiendommer som skal avhendes, og lage en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas, samt klargjøre retningslinjene for salg av Forsvarets eiendommer slik at forholdet og hensynet til ulike interesser blir klarere. Forsvarseiendommen Stemland/Nes i Fauske ble avhendet 9. juli.
På hvilken måte ble Stortingets vedtak 18. juni d.å. ivaretatt i denne saken?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarseiendommen Stemland/Nes utgjør 116 dekar tomteområde med ca. 15 stk. lager og garasjebygg av varierende kvalitet beliggende midt inne i et landbruksområde med grense til sjøen. Etter at Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom overtok etablissementet 29. januar 2004, har avhendingen blitt gjennomført i henhold til fremgangsmåte fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 - Instruks om avhending av statlig eiendom mv. - "Avhendingsinstruksen".

Takst ble innhentet på vanlig måte, og eiendommen ble sendt på statlig avklaring uten at noen statlige aktører viste interesse for eiendommen. Etter dette ble eiendommen annonsert bredt i hele landsdelen, i Lysningsbladet og på ulike internettsteder. Budrunde ble avsluttet 18. juni 2004, med kontraktssignering og overtakelse i begynnelsen av juli. Eiendommen ble solgt til takst for 1,7 mill. kr.

Fauske Kommune har hele tiden vært involvert i salget blant annet ved at begge takstfirmaene og megler var i kontakt med kommunen for å undersøke reguleringsstatus og kommunens eventuelle planer for fremtidig bruk. Da eiendommen på grunn av sin størrelse er konsesjonsbelagt, var det både før og under budprosessen kontakt med kommunen for å avklare hvilken mulighet de ulike budgiverne ville ha for å få konsesjon. I den anledning stilte kommunen seg positiv til vedkommende som fikk tilslaget. Konsesjon ble gitt av kommunen, og skjøtet ble tinglyst 9. juli 2004. Det kom ikke på noe tidspunkt signaler om at kommunen kunne være interessert i å overta eiendommen.

Eiendommen var i utgangspunktet regulert til forsvarsformål, men da den ble solgt og konsesjon ble gitt av Fauske kommune, ble den regulert til et såkalt LNF-område. LNF betyr landbruks,- nærings- og friluftsformål, og innebærer at allemannsretten gjelder.

Som det fremgår over foregikk avhendingsprosessen i all hovedsak før Stortinget behandlet Innst. S. nr. 276 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:82 (2003-2004). Gjennom den statlige avklaringen har miljøvernmyndighetene hatt anledning til å gi eventuelle føringer for bruk av eiendommen, og gjennom den løpende kontakten med Fauske kommune i hele salgsprosessen har lokale myndigheter hatt mulighet til å foreslå eventuelle klausuleringer etc., eller gi signaler om eventuelt ønske om kommunal overtakelse av eiendommen.

Etter mitt skjønn har salgsprosessen beskrevet over ivaretatt intensjonen i Stortingets vedtak knyttet til behandlingen av Innst. S. nr. 276 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:82 (2003-2004). For ordens skyld viser jeg til omtalen i St.prp. nr. 1 (2004-2005) om Forsvarets salg av Østre Bolærne, jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 538-540 av 17. juni 2004.