Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:30 (2004-2005)
Innlevert: 05.10.2004
Sendt: 05.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil helseministeren gjøre for å øke kunnskapen om effekten av ulike behandlingsmetoder i rusomsorgen?

Begrunnelse

Behandlingssenteret Veksthuset i Molde har 18 behandlingsplasser for rusmisbrukere, og åpner i november fire familieplasser først og fremst beregnet på mødre med barn. I tillegg er 15-20 tidligere beboere til enhver tid i ettervern. Behandlingsmodellen Veksthuset bruker kalles terapeutisk samfunn, en modell som opprinnelig stammer fra USA. Programmet som varer i 27 måneder er basert på selvhjelp. Det er krevende, og ca. 60 pst. av de som starter, fullfører. Det er behov for økt kunnskap om hvordan det går med brukerne etter gjennomgått behandling. Veksthuset er én av sju institusjoner i Norge som bruker terapeutisk samfunn som behandlingsform. Mange andre behandlingsmodeller er i bruk i Norge, men det er behov for økt kunnskap om effektene av de ulike tiltak.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Rusreformen trådte i kraft 1. januar 2004. En viktig målsetting med reformen er at behandlingstilbudet skal bli bedre. Tilbudet skal være helhetlig, og pasienter som har behov for behandling av både rusmiddelproblemer, psykiske lidelser og/eller somatiske lidelser skal gis et behandlingstilbud som ivaretar de aktuelle behov.

I forbindelse med rusreformen utarbeidet departementet i juli 2004 et strateginotat til de regionale helseforetakene. Strateginotatet understreker at målsettingen med reformen er å få bedre behandlingsresultater, og at behandlingstjenestene til rusmiddelmisbrukere skal utvikles på basis av foreliggende kunnskap. Videre understrekes ansvaret de regionale helseforetakene har for å bidra til kunnskapsutvikling, og å holde seg oppdatert om resultater fra nasjonal og internasjonal behandlingsforskning.

Sosial- og helsedirektoratet er gitt i oppdrag å sette i verk en evaluering av rusreformen etter tre års virketid, slik Stortinget har ønsket. Evalueringen vil være et viktig redskap for å se om reformen har ført til at behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere retter seg inn mot kunnskapsbaserte metoder, og om behandlingsresultatene blir bedre.

NOU 2003:4 Forskning på rusmiddelfeltet gir en oppsummering av den internasjonale kunnskapsstatus, blant annet når det gjelder behandlingsmetoder for misbruk av rusmidler. Sosial- og helsedirektoratet er gitt i oppgave å legge en plan for hvordan NOU 2003:4 skal følges opp. Direktoratet er videre gitt i oppdrag å utrede og foreslå egnede kvalitetsindikatorer på ulike områder. Dette omfatter også spesialisthelsetjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere.

Departementet vil følge utviklingen nøye.