Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:36 (2004-2005)
Innlevert: 06.10.2004
Sendt: 07.10.2004
Besvart: 14.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Ble deler av disse misligholdte gjeldspostene etablert etter 1. juli 2000, og har Nordea brutt norsk lov?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv skrev nylig om Aktiv Kapital som har kjøpt fordringer fra Nordea for 262,5 mill. kr. Med på kjøpet fulgte Inkassosentralen, tidligere eid av Nordea. Pålydende på disse fordringene er 3,7 mrd. kr, og de er rettet mot 21 200 privatpersoner. Dersom Aktiv Kapital klarer å drive inn alt, vil de få en fortjeneste på 1327 pst. av sin investering.
Finansavtaleloven sier at uten særskilt samtykke fra låntakeren kan långivers fordring bare overdras til en finansinstitusjon eller til en lignende institusjon som nevnt i § 1. Aktiv Kapital hadde ikke konsesjon som finansinstitusjon.
Da Kredittilsynet begynte å interessere seg for saken, ble fordringene derfor overdratt videre til Aktiv Kapital Finans NUF, som er norsk filial av en svenskregistrert finansinstitusjon.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Når det gjelder spørsmålet om hvor mange av fordringene som ble etablert etter 1. juli 2000, har jeg vært i kontakt med Kredittilsynet, som ikke har opplysninger om dette. Det er dermed ikke mulig for meg å svare på hvor stor andel av fordringene som oppstod etter 1. juli 2000. Kredittilsynet har fått opplyst at 3 542 av fordringene ble registrert som sak hos Inkassosentralen AS i perioden 2000-2003. Dette sier imidlertid ikke noe om når selve fordringsforholdet ble etablert.

I forhold til finansavtalelovens regler gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at det følger av § 93 første ledd at loven i utgangspunktet også gjelder for avtaler som er inngått før lovens ikrafttredelse. Det innebærer i forbrukerforhold at tidspunktet for etableringen av fordringen ikke er avgjørende i forhold til finansavtaleloven § 45, såfremt overdragelsen finner sted etter lovens ikrafttredelse, jf. overgangsregelen i § 93 annet ledd bokstav k.

Når det gjelder spørsmålet om Nordea har brutt norsk lov, er dette et spørsmål som det i siste instans hører under domstolene å avgjøre. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at den aktuelle saken vurderes av Kredittilsynet.