Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:41 (2004-2005)
Innlevert: 07.10.2004
Sendt: 08.10.2004
Besvart: 14.10.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I forbindelse med at departementet har valgt Redningsselskapet til å overta Småbåtregisteret synes det som om det er grunn til å stille visse spørsmål ved om konkurransegrunnlaget for tildelingen er blitt fraveket. I en klage fra selskapet Novare AS i Grimstad fremgår det at nevnte selskap leverte et anbud, som totalt for de 10 driftsårene som er lagt til grunn, var 265 mill. kr lavere enn tilbudet fra Redningsselskapet.
Hvordan kan det forklares at et økonomisk sett langt lavere tilbud ikke ble foretrukket?

Begrunnelse

Spørsmålet som må belyses nærmere er om konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene i saken er blitt fulgt. Begrunnelsen for eventuelt å tildele kontrakten til en anbyder som ikke synes å ha det økonomisk sett beste tilbudet krever en nærmere forklaring fra departementets side. Ifølge Novare AS ville deres tilbud ført til reduserte brukerkostnader på 260 mill. kr over en 10-årsperiode for småbåteierne. Det er viktig med en avklaring vedrørende Novares påstand fordi grad av brukerfinansiering er en vesentlig del av konkurransegrunnlaget.
I klagen fra Novare AS om tildeling av kontrakt for drift av småbåtregisteret, datert 28. september 2004, blir det reist flere relevante spørsmål vedrørende departementets håndtering av selve anbudsprosess samt selve avgjørelsen i denne saken. Som vedlegg til klagen fra Novare AS er det vedlagt en sammenlikning av tilbudet fra Redningsselskapet og Novare AS. Klagen fra Novare AS kan tyde på at tildelingen ikke har skjedd på det grunnlaget som fremgår av konkurransegrunnlaget for anbydere. Denne saken krever derfor en nærmere avklaring på hva som egentlig har skjedd siden et anbud som synes betydelig billigere ikke er blitt valgt og når det på samme tid ikke finnes noe grunnlag for å trekke kompetansen til Novare AS i tvil.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Finansdepartementet har nylig gjennomført en anbudskonkurranse for overføring av drifts- og eieransvar for det sentrale småbåtregisteret. Konkurransen er foretatt i henhold til en prosedyre som materielt tilsvarer åpen anbudskonkurranse etter lov om offentlige anskaffelser av 16. juni 1999 del III. Finansdepartementet utarbeidet på bakgrunn av dette regelverket et konkurransegrunnlag hvor reglene for konkurransen ble gjort kjent, og hvor det ble opplyst om hvilke kriterier som ville bli brukt for kvalifisering og tildeling av kontrakt.

Etter konkurransegrunnlaget skal kontrakt tildeles den som leverer det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til tildelingskriteriene; totalkostnader for overdrager, kvalitet i tjenestene, grad av brukerfinansiering og rask overføring av registeret.

Hvorvidt et tilbud er økonomisk mest fordelaktig må, i tillegg til kostnader for staten og størrelsen på brukerfinansieringen, vurderes opp mot den kvalitet som tilbys. Når det nye registeret skal over i ordinær drift, vil erfaring med registrering og behandling av store mengder personopplysninger være viktig for å sikre de grunnleggende minimumskravene til kvalitet og kvalitet utover disse minimumskravene. Tidligere erfaring vil etter departementets mening påvirke kvaliteten på ytelsen som skal leveres, bl.a. skal over 350 000 båteiere kontaktes for samtykke til overføring av registrerte opplysninger.

Ut fra en totalvurdering hvor det legges lik vekt på de kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget, har Redningsselskapet levert det tilbudet som etter min mening, best oppfyller disse tildelingskriteriene. Redningsselskapet er derfor innstilt som vinner av konkurransen.

I spørsmålet er det fokusert på ett av kriteriene, og det er i sammenligningen lagt til grunn en tidsperiode på 10 år.

Jeg viser til at overtakeren av registeret senere vil kunne endre gebyrnivået, og det er usikkerhet mht utviklingen av den fremtidige brukerfinansieringen. Jeg har derfor, innenfor kriteriet om graden av brukerfinansiering, generelt lagt mindre vekt på beregninger av hvordan en båteier betalingsmessig vil komme ut over flere år. I stedet er det lagt større vekt på initiale registreringsavgifter enn på årsavgift. I den forbindelse er det i positiv retning lagt vekt på gebyrordninger som bidrar til sikring og opprettholdelse av kvaliteten på opplysningene og registeret. En slik vurdering ligger innenfor tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget og den samlede vurderingen.