Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:52 (2004-2005)
Innlevert: 11.10.2004
Sendt: 12.10.2004
Besvart: 21.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva blir gjort for å sikre forskningsmiljøene ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet etter den planlagte sammenslåingen av sykehusene, og hvordan kan en sikre at en ny sykehusledelse har den nødvendige innsikt og forståelse for betydningen av dette?

Begrunnelse

Rikshospitalet og Radiumhospitalet besitter fremragende forskningsmiljøer både i grunnforskning og anvendt forskning. Det er avgjørende å videreføre dette arbeidet etter den planlagte sammenslåingen, slik at samarbeidet og interaksjonen innen dette forskningsmiljøet gis optimale betingelser.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det ble i et møte med Helse Sør den 7. oktober gitt en redegjørelse om arbeidet med fusjonsprosessen fra styreleder og administrasjonen i Helse Sør, styreledere og direktører ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet samt ledelsen i interimsstyret. Det arbeides for en gjennomføring av fusjonsprosessen med sikte på å avklare nødvendige forutsetninger i løpet av året. Prosessen ligger under Helse Sørs ansvarsområde. Oppnevning av det framtidige styret vil derfor måtte gjøres av Helse Sør.

Jeg er enig med representanten Skei Grande at de to sykehusene har fremragende forskningsmiljøer som det er viktig at opprettholdes og videreutvikles. Forskning er også en av fire lovpålagte oppgaver sykehusene har. En av de viktigste premissene ved sammenslåingen er at det skal føre til mer robuste miljøer som kan styrke disse oppgavene, særlig innenfor pasientbehandling og forskning. Det har ikke framkommet noen informasjon om at så ikke vil skje. Jeg har derfor tillit til at forskning og fagutvikling ivaretas på en god måte i en ny organisasjon.