Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:59 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 13.10.2004
Besvart: 21.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark bekrefter nå at flere kommuner fortsatt gir dispensasjon til barmarkkjøring på feil grunnlag. Fylkesmannen har behandlet 24 saker og i 22 av dem har han opphevet den kommunale dispensasjonen. Fremdeles er 70 enkeltsaker ubehandlet, hvilket viser noe av maktesløsheten i systemet. Dispensasjonspraksisen kombinert med lang saksbehandlingstid fører til økte skader på naturen.
Vil statsråden vurdere å gi dispensasjon oppsettende virkning i påvente av klagebehandling?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg forstår din henvendelse dit hen at du spør om jeg vil vurdere å gi dispensasjoner i henhold til motorferdselregelverket oppsettende virkning inntil ev. klagesak er endelig avgjort eller klagefristen er gått ut.

I forvaltningsloven § 42 ligger allerede en mulighet for å gi klage oppsettende virkning. En klage fører ikke automatisk til at iverksettelse utsettes, men både underinstans, klageinstans og annet overordnet organ kan etter fritt skjønn beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klageinstansen og eventuelle overordnede organer kan omgjøre underordnede organers beslutning om ikke å gi klagen oppsettende virkning, men kan neppe uten videre omgjøre underinstansens beslutning om at det skal være oppsettende virkning.

Forslaget om å gi enhver dispensasjon oppsettende virkning inntil klagefristen er ute, forutsetter en lovendring. Hele motorferdselregelverket er for tiden gjenstand for et prøveprosjekt i åtte kommuner, som løper frem til 1. mai 2005. Det er uhensiktsmessig på det nåværende tidspunkt å foreslå enkeltendringer i regelverket.