Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:62 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 21.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): I grunnlagsdokumentene for Opptrappingsplanen for psykisk helse heter det at det er behov for 160-200 nye sikkerhetsplasser.
Hvor mange nye plasser er bygget og tatt i bruk i løpet av planperioden, og hvilke planer foreligger for ev. ytterligere utbygging?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det fremgår av St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Helse- og omsorgsdepartementet at det i tråd med målsettingen i Opptrappingsplanen er etablert tre regionale sentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri; i Trondheim (Brøset), Bergen (Sandviken) og Oslo (Ullevål/Gaustad). Sentrene har i tillegg til høy- og lavsikkerhetsplasser, kompetansesenterfunksjoner på området. Det er etablert 62 døgnplasser inklusive 8 rehabiliteringsplasser ved de tre høysikkerhetsavdelingene og 156 døgnplasser inklusive 10 rehabiliteringsplasser ved lavsikkerhetsavdelinger. 88 av disse plassene er etablert og tatt i bruk i løpet av planperioden.

På bakgrunn av Stortingets anmodning om en gjennomgang av behov og framdrift, har Sosial- og helsedirektoratet hatt i oppgave å gjennomgå samtlige hovedsatsningsområder innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse. Denne gjennomgangen viste at behovet for plasser er rimelig godt dekket i høysikkerhetsavdelingene, men at det er behov for ytterligere økt sykehuskapasitet i lavsikkerhetsavdelinger.

I perioden 2005-2008 vil det være behov for å etablere 30 nye døgnplasser. De fleste plassene bør etableres på lavere sikkerhetsnivå, men noen plasser for judisielle observasjoner, utredninger og vurderinger må etableres innenfor høyt sikkerhetsnivå.

Forslaget ligger innenfor de opprinnelig vedtatte rammer for Opptrappingsplanen. Sosial- og helsedirektoratet vil i samarbeid med de regionale helseforetakene vurdere fordeling av disse plassene mellom regionene, samt en fremdriftsplan som sikrer etablering i løpet av opptrappingsperioden.