Skriftlig spørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:83 (2004-2005)
Innlevert: 19.10.2004
Sendt: 19.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): Kan statsråden opplyste om han mener at Stortingets forutsetninger om like gode vilkår for Telenor Pensjonskasses pensjonister som for medlemmer av Statens Pensjonskasse er oppfylt og dersom dette ikke er tilfelle, om staten har gitt tilstrekkelig klare retningslinjer for hvorledes vilkårene for medlemmer av Telenor Pensjonskasse skulle utformes?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 43 (1993-94) Om tilknytningsform for samferdselsbedriftene heter det: "Ved beslutning om fremtidig pensjonsordning legger departementet til grunn at ytelsene og premiene for de ansatte i sum skal være minst like gode som dagens ordning i SPK." Denne forutsetningen lå til grunn og ble understreket, under Stortingets behandling av saken. Den var også en avgjørende premiss for de ansattes støtte til etableringen av pensjonskassen.
I forbindelse med oppgjøret for 2003 avviste imidlertid Telenor krav om regulering av pensjonene. Under henvisning til Lov om foretakspensjon og tilpassingen av pensjonskassens vedtekter til denne loven, ble det hevdet at siden Telenor Pensjonskasse som følge av den internasjonale situasjonen i Norge og internasjonalt gikk med underskudd, måtte pensjonistenes krav om regulering av pensjonen i 2003 avvises. I 2004 ble beløpet regulert med 3,4 pst. basert på nivået for 2002.
På spørsmål i april d.å. fra representanten Hallgeir H. Langeland om dette var å anse som løftebrudd overfor pensjonistene, svarte nærings- og handelsministeren: "Staten forutsatte i St.prp. nr. 43 (1993-94) Om omdanning av Televerket til aksjeselskap at ytelsene skulle være like gode dersom de ansatte ble overført til en annen pensjonskasse enn Statens Pensjonskasse. Staten har imidlertid ikke påtatt seg en rolle som garantist for ytelsene fra Telenor Pensjonskasse, og eventuelle krav må derfor rettes direkte til Telenor Pensjonskasse."

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Staten forutsatte i St.prp. nr. 43 (1993-94) om omdanning av Televerket til aksjeselskap at ytelsene skulle være like gode dersom de ansatte ble overført til en annen pensjonskasse enn Statens Pensjonskasse. Det ble ikke utarbeidet ytterligere retningslinjer for vilkårene.

Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tidligere vurdert om staten er forpliktet til å sikre at ytelsene til tidligere medlemmer av Statens Pensjonskasse etter overgang til Telenor Pensjonskasse overholdes. Vurderingen er at staten ikke er forpliktet til dette. Dette prinsippet er sist slått fast i Stortingets behandling av St.prp. nr. 73 (1999-2000) om pensjonar frå statskassa. Staten har ikke påtatt seg en rolle som garantist for ytelsene fra Telenor Pensjonskasse.

Dersom medlemmer av Telenor Pensjonskasse har krav på høyere pensjon fra Telenor, må et slikt krav rettes direkte mot Telenor Pensjonskasse.

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier i dag 54 pst. av aksjene i det børsnoterte selskapet Telenor ASA. Telenor Pensjonskasse er en selvstendig stiftelse i Telenor-konsernet. Staten har ingen formell adgang til å instruere stiftelsen i forhold til regulering av pensjonene.

Jeg viser til at spørsmål i anledning saken har vært stilt og besvart flere ganger.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe stilte spørsmål om saken i brev datert 16. september 2003, stortingsrepresentant Harald T. Nesvik stilte spørsmål om saken i spørsmål nr. 17 til den ordinære spørretime 28. januar, og representanten Hallgeir H. Langeland stilte skriftlig spørsmål nr. 610 om saken 21. april 2004.