Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:87 (2004-2005)
Innlevert: 20.10.2004
Sendt: 20.10.2004
Besvart: 25.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Den 12. juli 2003 blei en mann fra Skjåk drept under et besøk i Praha. Jeg viser til tidligere spørsmål og svar vedrørende etterforskningen i denne saken. Nå gjelder det de etterlattes rett til voldsoffererstatning. Etter opplysninger jeg har fått, får ikke familien voldsoffererstatning pga. at drapet skjedde i utlandet.
Vil justisministeren ta et initiativ for at familien kan få sin rettmessige voldsoffererstatning?

Begrunnelse

Jeg vil takke justisministeren for tidligere oppfølging og svar i denne saken.
Hvis det er slik at de etterlatte ikke har rett på voldsoffererstatning, er dette etter mitt syn både ubarmhjertig og urettferdig. Det er derfor behov for at departementet går inn i denne saken med sikte på å gi familien erstatning og ser på lov og regelverk for erstatning med utgangspunkt i denne saken.
Her bør det vurderes om ikke den norske stat bør ta et ansvar for å gi erstatning og dermed ha et regresskrav mot det landet forbrytelsen begåes i.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Voldsoffererstatning ytes som hovedregel bare dersom den skadevoldende handling har funnet sted her i landet. For å tilkjenne erstatning når den skadevoldende handling har skjedd i utlandet, må det foreligge "særlige grunner".

Rettskrav på erstatning har man kun når den skadevoldende handlingen har skjedd her i riket. Ved straffbare handlinger i utlandet, foretar erstatningsmyndighetene en skjønnsmessig vurdering av om det foreligger særlige grunner for å tilkjenne erstatning. Det er Kontoret for voldsoffererstatning, med Erstatningsnemnda for voldsofre som klageinstans, som i det konkrete tilfellet avgjør om slike særlige grunner foreligger.

Ved denne vurderingen har Erstatningsnemnda for voldsofre i sin praksis blant annet lagt vekt på om det landet der den skadevoldende handling har skjedd har en tilsvarende erstatningsordning, skadens alvor, om den skadelidte har tilknytning til norsk miljø og om utlandsoppholdet var av lengre eller kortere varighet. Nemnda har forutsatt at man primært skal søke å få erstattet sitt tap i det land der den skadevoldende handling har skjedd, jf. forarbeidene til voldsoffererstatningsloven (Ot.prp. nr. 4 (2000-2001) side 8). Voldsoffererstatningsloven har ikke endret rettstilstanden på dette punktet.

Tsjekkia er tilsluttet Den europeiske konvensjon om 24. november 1983 om erstatning til voldsofre. Konvensjonen oppstiller en forpliktelse for statene til å etablere en voldsoffererstatningsordning. Den oppstiller visse minimumskrav, men overlater til den enkelte stat å utforme den nærmere erstatningsordningen.

Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningsnemnda for voldsofre har en uavhengig stilling i forhold til Justisdepartementet. Jeg kan derfor ikke påvirke avgjørelsene i enkeltsaker.

Som kjent er Justisdepartementet i gang med å evaluere voldsoffererstatningsloven, og våren 2005 vil Regjeringen fremme en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om endringer i voldsoffererstatningsloven. Lovens geografiske virkeområde vil være ett av punktene som vil bli vurdert nærmere.