Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:93 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Hva er gjort konkret for å kartlegge den kunnskapsmangel som eksisterer i Norge i dag når det gjelder lesbiske og homofiles situasjon, og hva er videre gjort for å følge opp St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet når det gjelder forskning på dagens situasjon for lesbiske og homofile?

Begrunnelse

I forbindelse med St.meld. nr. 25 (2000-2001) og behandlingen av denne i Stortinget, ble det fremlagt en lang rekke tiltak som skulle følges opp for på ulike måter styrke lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet og samtidig gi større synlighet til ulike problemstillinger hvor man mangler god dokumentasjon.
Av konkrete tiltak som skulle iverksettes, gjaldt en rekke av dem forskning på ulike områder. På den bakgrunn er det viktig å få vite hvilke konkrete forskningstiltak som er igangsatt for å kartlegge lesbiske og homofiles historie, og med den også historisk forskning på psykiatri, kirke og domsstolene. Dette var et av de helt konkrete tiltakene som både meldingen og innstillingen nevnte.
I tillegg er det interessant å få vite hva som konkret er gjort i forhold til å iverksette forskning med fokus på ressurser og mangfold hos lesbiske og homofile, samt styrking av forskning om lesbiske og homofile i arbeidslivet.
Det er ønskelig å få informasjon om konkret iverksatt forskning, hvem som utfører forskningsoppdragene og hvilke midler som er bevilget.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Følgende forskning foregår under programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd med øremerkede midler fra Barne- og familiedepartementet:

- "Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980"

Prosjektansvarlig: Liv Finstad, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Medarbeider: Hans W. Kristiansen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode: 1. februar 2003 - 31. januar 2006

Støttebeløp: 1 500 000 kr

Dette prosjektet fikk bevilgning etter utlysing fra Norges forskningsråd om "Skisser til lesbiske og homofiles historie i Norge".

- "Skeive strategier i idretten: Betydningen av synlig brudd på heteroseksuell praksis i en offentlig kontekst"

Prosjektansvarlig: Heidi Birgitte Eng, Norges idrettshøgskole

Prosjektperiode: 1. august 2003 - 30. april 2007

Støttebeløp: 1 988 000 kr

- "Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning"

Prosjektansvarlig: Åse Røthing, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Støttebeløp: 1 286 000 kr

Prosjektperiode: 1. mars 2003 - 31. desember 2005

- "Transseksualitet - mellom kropp, kjønn og seksualiteter. Kulturanalytiske perspektiver på kjønnsambivalens"

Prosjektansvarlig: Tone Hellesund, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen

Medarbeider: Tor Folgerø, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen

Støttebeløp: 1 605 000 kr

Prosjektperiode: 1. februar 2003 - 31. januar 2006

- "Nettverk for forskning om homoseksualitet"

Prosjektansvarlig: Turid Eikvam, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Medarbeider: Marianne Cecilie Brantsæter, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, Hans W. Kristiansen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, Øystein Rian, Historisk institutt, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode: 1. april 2002 - 31. desember 2004

Støttebeløp: 325 000 kr

Andre beslektede prosjekter under Kjønnsforskningsprogrammet:

- "Når heteroseksualiteten må forklare seg"

Prosjektansvarlig: Trine Annfelt, Senter for kvinneforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Prosjektperiode: 1. september 2002 - 15. august 2006

Støttebeløp: 3 956 000 kr

- "Den skeive vendingen. Destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i kultur og forskning"

Prosjektleder: Wencke Mühleisen, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode: 2004 - 2007

Under Program for velferdsforskning:

- "Den kollektive refleksivitetens bakside? Unge homofile og selvmord".

Prosjektleder: Tone Hellesund

Prosjektperiode: 2001 - 2004

Ferdigstilt:

NOVA-rapport 14/03: "Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn"

En pilotundersøkelse av Bera Ulstein Moseng (midler fra Kommunal- og regionaldepartementet).