Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:98 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): På hvilken måte er kjønnsidentitet og seksualitet inkludert som tema innen virksomheten til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet pekes det på at kjønnsidentitet og seksualitet vil være tema innenfor virksomheten til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Da ansvaret for oppgaver i rusmiddelarbeidet er overført til disse kompetansesentrene har de en sentral oppgave og et viktig ansvar i forhold til å også øke kompetansen når det gjelder rusproblemer hos lesbiske og homofile.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål har tre hovedoppgaver: stimulere til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene, utvikle kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten og nasjonale spisskompetanseområder. Sosial- og helsedirektoratet forvalter tilskuddet til og gir oppdrag til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål.

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmåls arbeid med forebyggende tiltak skjer i samarbeid med kommuner, ofte basert på en kartlegging av hva som er behovet i det aktuelle området. Kjønnsidentitet og seksualitet er en av flere aktuelle tema når det gjelder tiltak rettet mot ungdom. Forebyggende tiltak må være tilpasset den gruppen de er ment å skulle nå, og dette er aktuell tematikk for unge. Det pågår nå ikke særskilte prosjekter rettet utelukkende mot lesbiske og homofile i regi av de regionale kompetansesentrene, men de pågående tiltakene innbefatter og tilpasses behovene ungdommene i målgruppen har. Innenfor behandlingsapparatet i spesialisthelsetjenesten vil tema omkring kjønnsidentitet og seksualitet inngå som deltemaer i ulike behandlingsprogram.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av 2005 vurdere funksjoner og organisering av oppgavene som er lagt til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. I dette arbeidet vil det bli gjort en nærmere vurdering av de oppgaver som spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren har for kompetanse på rusfeltet.

Sosial- og helsedirektoratet gir siden 2002 tilskudd til rusforebyggende tiltak blant lesbiske og homofile i regi av Helseutvalget for Homofile (tilskudd 1,010 mill. kr i 2004) samt Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (tilskudd 0,4 mill. kr i 2004). Tiltakene som det gis tilskudd til er basert på funnene i NOVAs forskning på dette temaet."