Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:99 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Hva er konkret gjort for å heve kompetansen hos fagpersonalet i lærerutdanningen på området levekår for lesbiske og homofile?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet vises det til at omsorgsoppgavene til lærerne gjør at de trenger grunnleggende kunnskap om hvilke behov barn og unge har. I etiske spørsmål er lærerne forpliktet av internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som menneskerettighets- og barnekonvensjonen.
Funnene i NOVA-rapporten fra 1999 viser at det er et behov for å øke kompetansen hos fagpersonalet i lærerutdanningen på området levekår for lesbiske og homofile, for å kunne være bedre støttespillere, formidlere av korrekt informasjon og holdningsskapere overfor barn og unge.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet som opplyser følgende:

"Utdannings- og forskningsdepartementet har i brev av 20. september 2002 til universitet, statlige og private høyskoler med lærer- og helse- og sosialfagsutdanning satt homofili som tema i universitets- og høyskoleutdanninger, jf. vedlagt brev. I brevet henstilte departementet høyskoler og universitet om å bidra til økt kunnskap og forståelse om livssituasjonen for homofile og lesbiske bl.a. gjennom økt fokus på aktuelle utdanninger som lærerutdanning og helse- og sosialfagutdanning, samt medisin og psykologiutdanning."