Skriftlig spørsmål fra Heidi Grande Røys (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:104 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Heidi Grande Røys (SV)

Spørsmål

Heidi Grande Røys (SV): Kva konkret er gjort for å styrke lærarane sin kompetanse når det gjeld det å gi barn og unge tryggleik i høve til eigen kjønnsidentitet, spesielt i høve til homofil identitet?

Begrunnelse

I samband med handsaminga av St.meld. nr. 25 (2000-2001) vart det retta spesiell fokus på lesbiske og homofile i skulen. Fordi det statistisk sett vil vere ein til to elevar i kvar skuleklasse som etter kvart vil finne ut at dei er lesbiske eller homofile er det særs viktig at lærarane i skulen har ein særskild kompetanse når det gjeld å gi elevane tryggleik i høve til eigen kjønnsidentitet.
Store ungdomsundersøkingar i regi av NOVA viser at når unge mellom 13 og 18 skal rangere kven dei helst vil vere saman med, havnar lesbiske og homofile blant dei siste. Av den grunn er det òg viktig at lærarane er gode rollemodellar og haldningsformidlarar.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Eg har innhenta følgjande bidrag frå Utdannings- og forskingsdepartementet:

"På oppdrag frå Utdannings- og forskingsdepartementet og Helsedepartementet har Utdanningsdirektoratet (tidlegare Læringssenteret) utarbeidd ei ressursbok for lærarar i grunnskulen og vidaregåande opplæring om seksualitet og samliv. Eit eige kapittel i boka omhandlar homofili. Ressursboka blei sendt lærarar på ungdomstrinnet, vidaregåande skular og helsestasjonar våren 2001.

Vidare har Utdanningsdirektoratet utarbeidd to informasjonshefter om "Ungdom, samliv og seksualitet", der temaet homofili inngår, eit hefte til elevar på 10. klassetrinn og eit til foreldra deira. Heftet til foreldra er omsett til i alt 16 ulike språk. Skulane er oppfordra til å dele ut desse hefta og til å ta opp temaet i undervisninga og på foreldremøte.

Gjennom Manifest mot mobbing er det sett fokus på førebyggjande og haldningsskapande arbeid for å forhindre mobbing i barnehagar, skolar og fritidsmiljø. Arbeidet har ei brei tilnærming."