Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:113 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Hvilken type informasjonsmateriell om ungdom og seksualitet, der homofili er med, er utarbeidet rettet inn mot personer som jobber med ungdom, som fritidsledere, idrettsledere og ledere i barne- og ungdomsorganisasjoner, og hvordan er dette i så fall distribuert?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet vises det til viktigheten av tilgang til positive rollemodeller for lesbiske og homofile i en avklaringsfase i søken etter egen identitet. Ungdommer er aktive på en rekke ulike arenaer i tillegg til skolen og hjemmet. De er på fritidsklubber, er med i idrettslag, jobber frivillig i barne- og ungdomsorganisasjoner og er med på en rekke ulike aktiviteter.
Voksne ledere i klubber, idrettslag, organisasjoner og andre arenaer hvor barn og unge ferdes, har et spesielt ansvar for å inkludere alle og motvirke mobbing. Det er derfor viktig at disse lederne har tilgang til god informasjon som gir dem bakgrunnskunnskap for å styrke egne holdninger.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Gjennom tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn gir Barne- og familiedepartementet støtte til tiltak og prosjekter som retter seg mot ungdom med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Formålet med ordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for ungdom i alderen 12-25 år i større bysamfunn. Gjennom denne ordningen er det blant annet gitt tilskudd til prosjektet "Informasjonsvirksomhet om homofili" i regi av Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring" (LLH). Prosjektet til LLH, som blant annet har bestått av ung til ung formidling, ungdomstelefon, ungdomsgruppe, skoleinformasjon og utarbeiding av en informasjonspakke, er omtalt i departementets erfaringshefte over tiltak og prosjekter med støtte fra tilskuddsordningen. Erfaringsheftet, som ble utgitt i 2003, er distribuert til alle landets kommuner og er ellers en del av departementets informasjonsmateriell på departementets konferanser og møter med barne- og ungdomssektoren; herunder personer som jobber med ungdom.

Gjennom støtteordningen Frifond (deler av overskuddet fra Norsk Tipping) er det gitt midler til ulike organisasjoner og grupperinger der homofili er satt på dagsorden. LLH har fått grunnstøtte til sitt lokale arbeid fra Frifond i 2003 med 112 000 kr. Studentgruppen UgleZ i Bergen, et sosialt forum og et møtested for homofile, har fått midler til sin virksomhet. Gruppen har arrangert debattkvelder om bl.a. homofili og kirken og homofili og idrett. Det arrangeres filmkvelder, spillkvelder og fester. UgleZ fungerer videre som kontaktnett og faddere for alle som ikke helt har kommet "ut av skapet" enda. Gruppen og dens aktiviteter er omtalt i brosjyren "Ung, blakk og kreativ?" fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), som distribueres bredt blant alle barne- og ungdomsorganisasjoner og kommuner i Norge.

Gjennom tilskuddsordningen til barne- og ungdomsorganisasjoner har LLH til sitt nasjonale barne- og ungdomsarbeid mottatt 128 000 kr i 2003 og 160 500 kr i 2004.