Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:117 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levevilkår og livskvalitet ble det satt fokus på deltakelse i idrettslivet, og det ble i den forbindelse meldt at man skulle iverksette særskilte tiltak.
Hva er gjort for å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet i forhold til lesbisk og homofil ungdom innenfor idretten, og hva har Regjeringen konkret gjort for å skape en dialog med Norges Idrettsforbund med tanke på å oppnå integrering av lesbiske og homofile i idrettslivet?

Begrunnelse

NOVA-rapporten fra 1999 om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet i Norge viser at de spurte er like fysisk aktive som befolkningen forøvrig. Når det gjelder medlemskap i idrettslag er det flere lesbiske kvinner som er medlem enn kvinner generelt, og motsatt når det gjelder homofile menn kontra menn i befolkningen generelt.
NOVA-rapporten gir grunn til å tro at de som lever åpent ikke finner seg så godt til rette i heteronormative idrettsmiljøer. I stortingsmeldingen påpeker Regjeringen at den anser det som viktig å styrke kunnskapen om og forståelsen for lesbiske og homofile. Samtidig har Stortinget slått fast at idrett og fysisk aktivitet for alle skal være et hovedmål for idrettspolitikken. Det påpekes i stortingsmeldingen nødvendigheten av mer kunnskap om hvorvidt ønske og behov fra lesbiske og homofile for å delta i idrett, også toppidrett, blir tillagt nok vekt slik at visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle også gjelder denne gruppen.
I denne sammenheng påpekes også viktigheten av at integrering av lesbiske og homofile i idrettslivet bør inngå som en naturlig del av Norges Idrettsforbunds utdanningssystem, og at Regjeringen skal følge opp dette.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Kultur- og kirkedepartementet som opplyser følgende:

"Det foreligger forskningsbasert kunnskap om ungdoms deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. I relevante undersøkelser eller rapporter fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) til departementet rapporteres det imidlertid ikke om deltakernes seksuelle legning.

Dersom lesbiske og homofiles deltakelse i idretten skal belyses bør dette inngå i en mer omfattende undersøkelse der et bredt spekter av sider ved deres liv tas opp til vurdering.

Det ble i St.meld. nr. 25 (2000-2001) understreket at NIF er en selvstendig organisasjon og statens tilskudd til idretten gis som grunnstøtte til organisasjonen. Siden departementet har gått bort fra å gi øremerkede tilskudd, har også mulighetene til å stille spesifikke krav vedrørende bruken av tilskudd blitt mindre.

Departementet har imidlertid oppfordret NIF til å ta forhold vedrørende lesbiske og homofiles deltakelse i idrett med i sitt verdiarbeid samt inkludere dette i sitt utdanningssystem. Ut fra den informasjon departementet har mottatt er dette blitt fulgt opp av NIF."

Jeg viser også til svar på skriftlig spørsmål nr. 93; prosjektet Skeive strategier i idretten: Betydningen av synlig brudd på heteroseksuell praksis i en offentlig kontekst.