Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:123 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 01.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer for tiden om staten bryter EØS-reglene ved kjøp av nye helikopter til redningshelikoptertjenesten. Redningstjenesten er sivil. Denne uavklarte situasjonen har oppstått fordi staten vurderer å benytte seg av en opsjon på 10 NH90 helikopter til Forsvaret i forbindelse med kjøp av helikopter til redningstjenesten.
Burde ikke statsråden komme ESA i forkjøpet ved å legge anskaffelsen av nye helikopter til redningstjenesten ut på anbud allerede nå?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet er overført fra fiskeri- og kystministeren.

Som det er redegjort for ovenfor Stortinget i St.prp. nr. 1 (2004-2005) vurderer Regjeringen om anskaffelsen av redningshelikoptre skal skje ved at den eksisterende oppjusteres på NH90 skal reforhandles eller om det skal iverksettes en ny anskaffelsesprosess i markedet. Den norske stat er innklaget til EFTAS overvåkningorgan ESA i sammenheng med den opsjon Forsvaret har på 10 NH90 helikoptre til bruk i redningstjenesten. ESA har brukt tid på å vurdere saken, men det er nå grunn til å forvente en avklaring fra dette hold i nær fremtid. I tillegg ble staten ved Justis- og politidepartementet medio oktober 2004 også stevnet for Oslo tingrett i anledning samme sak, basert på de samme problemstillinger.

Regjeringen vil avvente ESAs vurdering av opsjonen før det tas endelig stilling til anskaffelsesstrategien, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.