Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:124 (2004-2005)
Innlevert: 25.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 01.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge oppslag på NRK Internett 30. september 2004 har Rogaland nok vann til å produsere strøm til 60 000 husstander ved å bygge småkraftverk. Dette ifølge en NVE-rapport. Stortinget har flere ganger stilt seg bak ønsker om å satsing på småkraft, men småkraftprodusenter opplever at disse signalene ikke når frem til fylkesnivå, og at det er store variasjoner i saksbehandlingen mellom fylkene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at byråkratiet mer raskere og likere behandling av søknader for bygging av småkraft?

Begrunnelse

NRK Internett 30. september 2004 (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_rogaland/4131697.html):

"Rundt omkring i Rogaland renner det et utall med større og mindre bekker, bekker som det nå viser seg kan brukes til kraftproduksjon. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå kartlagt alle disse småbekkene for å se hvor mye som kan brukes ved å bygge småkraftverk. Og NVE selv er overrasket over at det kan komme nesten 1,3 TWh fra bekker her i fylket, strøm nok til å forsyne over 60 000 husstander."

I Nationen 19. januar 2004 (http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article850675.ece) skrev Brit Skjelbred, statssekretær i Olje- og energidepartementet:

"Regjeringen gjør det nå lettere å etablere små vannkraftanlegg, som er viktig både for kraftoppdekking og næringsutvikling i distriktene. Saksbehandlingen skal bli enklere og mer effektiv. Samtidig innføres tiltak som gjør utbygging av slike anlegg mer lønnsom.
[...]
Utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk har ofte små konsekvenser for miljøet. Samtidig kan de gi et viktig bidrag til kraftoppdekkingen, ikke minst ved at den desentraliserte produksjonen gjør lokalmiljøene mindre sårbare for bortfall i nettet.
[...]
Utviklingen av gode rammevilkår er et kontinuerlig arbeid, og vi vil fortsette å fokusere på mini-, mikro- og småkraftverk som et viktig satsingsområde også fremover. Med strategien som Regjeringen nå har lagt frem, ligger det godt til rette for å få realisert en rekke små vannkraftprosjekter rundt om i landet."

I Nationen 15. september 2004 (http://www.nationen.no/nyheter/article1276425.ece) skrev Isak A. Liland, leder foreningen for Norske Småkraftverk:

"Jeg har selv opplevd, igjennom egen prosess med småkraftutbygging, at fylkesmannens miljøvernavdeling har uttalt at de ikke "synes om" denne småkraftutbyggingen og heller ville foretrukket en til to store kraftutbygginger."

Erik Lageton, daglig leder i Foreninga for norske småkraftverk, mener Hermos erfaring ikke er enestående.
- Saksbehandlingskapasiteten er en stor utfordring, og vi kjenner til mange som har ventet fra fire til sju år med å få godkjenningene og konsesjon på plass. Vi ser også at det er store variasjoner i saksbehandlingen mellom fylkene, og variasjonene er til dels personavhengig, sier Lageton.
Han mener de klare signalene fra politisk hold om vilje til å satse på småkraftverk ikke når fram til fylkesnivået, hvor søknadsbehandlingen i hovedsak skjer.
- Miljøverndepartementet bør gi klarere føringer slik at vi får likebehandling. I tillegg bør ikke kun miljøvernavdelingen ha avgjørelsesmyndighet. Landbruksavdelingene bør også trekkes inn, slik at hensynet til bosetting, næring og verdiskaping også får betydning, sier Lageton.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen arbeider med å legge til rette for økt etablering av små vannkraftverk. Det er gjennomført en rekke tiltak for å forenkle saksbehandlingen og bedre rammevilkårene for småskala vannkraft.

I St.prp. nr. 75 (2003-2004) om supplering av Verneplan for vassdrag foreslår Regjeringen å heve grensen for behandling i Samlet plan for vassdrag, som vil medføre at saksbehandlingen knyttet til små vannkraftverk blir ytterligere forenklet.

I løpet av 2004 har NVE arrangert en rekke dagsseminarer for kommuner, utbyggere og andre interesserte rundt i landet hvor det er gitt generell informasjon og veiledning om utbygging av små vannkraftverk. Det er i forbindelse med disse seminarene NVE har presentert resultatene fra kartleggingen av potensialet for små vannkraftverk, som representant Vaksdal viser til. Jeg vil understreke at dette dreier seg om en kartlegging av teoretisk mulige utbyggingsprosjekter. For å få en realistisk oversikt over potensialet er det blant annet nødvendig å kartlegge grunneierforhold og kommunenes planlegging.

Det er viktig å påpeke at selv om små kraftverk sjelden blir nektet konsesjon, betyr ikke det at alle små kraftverkprosjekter kan bli bygd. Det enkelte tiltak må vurderes konkret i en konsesjonsbehandling hvor hensynet til natur og miljø er av sentral betydning. Fylkesmannen og andre berørte parter får alltid konsesjonssøknadene på høring, og jeg er kjent med at det fra bransjens side har vært en del kritikk av fylkesmannens behandling av disse sakene. Jeg har fått opplyst at lang saksbehandlingstid hos fylkesmennene ofte skyldes at tiltakshaverne ikke har bekostet forundersøkelser om miljøkonsekvensene. Olje- og energidepartementet har nå i samråd med Miljøverndepartementet gitt føringer for hvilke forundersøkelser som skal utføres innenfor en rimelig økonomisk ramme, og NVE har utarbeidet en veileder til utbyggerne.

På denne bakgrunn mener jeg det både er gjennomført og foreslått endringer som medfører forenklinger av saksbehandlingen knyttet til små kraftverk. Samtidig som NVEs seminarrekke, sammen med Olje- og energidepartementets strategi for økt etablering av små vannkraftverk har bidratt til å bedre kunnskapen om regelverket knyttet til små kraftverk både blant potensielle utbyggere og i forvaltningen.