Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:127 (2004-2005)
Innlevert: 25.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 04.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan disse ekstra midlene er benyttet?

Begrunnelse

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett i juni 2004 ble det bevilget 100 mill. kr ekstra til rusrelaterte oppgaver innenfor helsesektoren.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2004, ble bevilgningen til behandling av rusmiddelmisbrukere økt med 100 mill. kr. De regionale helseforetakene overtok ansvaret for behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2004. I den forbindelse ble det, på grunnlag av fylkeskommunale regnskapstall og forventet pris- og volumvekst, overført i alt om lag 1,3 mrd. kr til de regionale helseforetakene.

Det viste seg imidlertid at de regionale helseforetakene overtok en større økonomisk forpliktelse enn anslått, blant annet ved at aktiviteten i 2003 var høyere enn forutsatt, og ved at helseforetakene overtok utbyggingsprosjekter der driften først starter opp i løpet av 2004. Av en samlet økning i bevilgningen er 80 mill. kr fordelt til de regionale foretakene til disse formål, det vil si sikre at det nye ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere kan ivaretas som forutsatt. Den resterende delen, 20 mill. kr, benyttes til reduksjon i ventelistene og inklusjon av om lag 200 nye pasienter til legemiddelassistert rehabilitering.

Bevilgningen til de formål som jeg her har nevnt, er etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett fordelt til de regionale helseforetakene etter fastsatt fordelingsnøkkel. I brev til de regionale helseforetakene framgår det klart at økningen i bevilgningen skal benyttes til ovennevnte formål. Gjennom blant annet regelmessig rapportering fra de regionale helseforetakene følges utviklingen på dette området nøye. Jeg forventer således at tildelte midler i 2004 benyttes til de angitte formål.