Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:129 (2004-2005)
Innlevert: 25.10.2004
Sendt: 26.10.2004
Besvart: 03.11.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I Nationen 10. oktober 2004 kunne vi lese at det ikke er tillatt å kjøpe eller selge sauer over fylkesgrensene av frykt for sykdoms- og smittespredning, mens import av sau fra EU-land går greit.
Vil statsråden avvikle dagens ordning der fylkesgrensene er reelt stengt for kjøp og salg av sau?

Begrunnelse

Ved import av levende småfe har Norge gjennom en særbestemmelse i EØS-avtalen så langt hatt anledning til å sette importerte dyr i isolat inntil helsestatusen er blitt avklart. Denne ordningen er under vurdering av EFTAs overvåkningsorgan. I denne situasjonen har man etablert en ordning der fylkesgrensene i Norge er stengt for sau og geit. Fremskrittspartiet finner det urimelig at mens vi kan importere levende småfe fra EU så skal det ikke være anledning til kjøp og salg av sau på tvers av fylkesgrensene.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Bakgrunnen for de restriktive reglene for føring av sau over fylkesgrensene er hensynet til faren for spredning av sykdom med sau. Disse reglene var helt nødvendige og var avgjørende i bekjempelsen av først mædi på 1970 og -80-tallet og seinere skrapesyke. Det er altså ikke en ordning som er blitt etablert de seinere årene.

Fram til den reviderte EØS-avtalen (veterinæravtalen) etter vedtak i Stortinget trådte i kraft 1. januar 1999, var handel med og import av småfe ikke med i EØS-avtalen, og det var så godt som stengt for import. Veterinæravtalen innebærer at det nå kan importeres småfe fra besetning i EØS-land hvis vilkårene i forskrift 31. desember 1998 nr. 1480 er oppfylt. Etter denne forskriften kan det importeres småfe når de fastsatte vilkårene vedrørende helsestatus for importdyra er oppfylt.

Etter forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 12 blir en småfebesetning klassifisert etter hvor lenge besetningen har vært omfattet av overvåkingsprogram for skrapesyke uten at skrapesyke er påvist. Etter samme forskrift § 13 er det forbudt å flytte småfe til besetning som tilhører en høyere klasse enn den besetningen dyret kommer fra. Dette gjelder også dyr som er importert. I forskriften § 8, om overvåkning, isolasjon og undersøkelse, gis en oversikt over sjukdommer som Mattilsynet utarbeider og gjennomfører programmer for overvåkning av, og det fastslås at "dyr som ikke kommer fra en besetning eller flokk som er overvåket i henhold til programmene [...] skal ikke overføres til overvåket besetning eller flokk før dyras smittestatus er undersøkt og funnet tilfredsstillende". Dette er bakgrunnen for at importerte dyr kan bli holdt isolert en tid inntil det er brakt på det rene hva slags smittestatus dyra fra avsenderbesetningen har, med mindre det er dokumentert allerede når dyra kommer til Norge.

Mattilsynet har ment at det er behov for å se på regelverket i litt videre sammenheng, blant annet fordi vi også skal gjennomføre rådsdirektiv 2003/50/EF om styrking av kontrollen med forflytning av småfe og rådsforordning (EF) nr. 21/2004 om opprettelse av et system for merking og registrering av småfe i norsk rett. I oktober d.å. oppnevnte derfor Mattilsynet en arbeidsgruppe som bl.a. skal vurdere en optimalisering av de innenlandske bestemmelsene om flytting av sau og foreslå eventuelle forskriftsendringer. Når arbeidsgruppens vurderinger og tilrådinger foreligger, vil departementet ta stilling til eventuelle forslag om forskriftsendringer.