Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:149 (2004-2005)
Innlevert: 01.11.2004
Sendt: 02.11.2004
Besvart: 09.11.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): En meksikansk borger bortførte i 1999 sitt barn fra Norge til Mexico. Moren som er bosatt i Bergen har forgjeves over lang tid kjempet for at gutten skal vende tilbake til Norge.
Hva gjør Utenriksdepartementet i sakens anledning, og settes det nok trykk på denne saken?

Begrunnelse

Stortinget har bl.a. i forbindelse med behandling av dokument 8-forslag i inneværende periode anmodet om økt satsing på å bringe barn som kidnappes hjem til Norge. Mange foreldre savner likevel nok press fra myndighetene for å bringe barn tilbake, selv i de tilfeller hvor ankomstland har sluttet seg til internasjonale avtaler om barnebortføring.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Utenriksdepartementet og Justisdepartementet deler ansvaret for oppfølging av saker om internasjonal barnebortføring. I saker der den andre berørte staten er part i Haagkonvensjonen av 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring, er det Justisdepartementet som har ansvaret. I saker der den andre staten ikke har sluttet seg til konvensjonen, er det Utenriksdepartementet som har ansvar for oppfølging.

Barnebortføringskonvensjonen har vært i kraft mellom Norge og Mexico siden 1992. Den konkrete saken som det her vises til, er følgelig Justisdepartementets ansvar. Det er imidlertid et tett samarbeid mellom de to departementer i slike saker, og justisministeren er innforstått med at dette skriftlige spørsmålet besvares av meg.

Norske myndigheter ser meget alvorlig på den saken det vises til. Etter vårt syn er det åpenbart at Mexico ikke har fulgt konvensjonens bestemmelser på en tilfredsstillende måte. Jeg tok selv opp dette med min meksikanske kollega da jeg var i Mexico i mars 2003. Norske myndigheter har både før og etter dette besøket tatt opp saken med meksikanske myndigheter ved en rekke anledninger.

Det ser nå ut til å være bevegelse i saken på meksikansk side, idet landets myndigheter har meddelt at det skal finne sted et nytt rettsmøte i sak om barnebortføring i henhold til Haagkonvensjonen.

Barnebortføringssaker gis høy prioritet, og jeg vil gjerne forsikre deg om at både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet følger opp denne konkrete saken.