Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:160 (2004-2005)
Innlevert: 04.11.2004
Sendt: 04.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I sitt arbeid med økt bruk av fornybar energi har Regjeringen gitt klare føringer om at småkraft skal holdes utenfor Enovas støtteordninger. I mange andre land regnes småkraft som både fornybart, miljøvennlig og kostnadseffektiv, samtidig som utstrakt bruk av elkraft har bidratt til å sikre effektiv energibruk i norsk husholdinger.
Vil statsråden likestille småkraft med bioenergi etc. i støtte til kompetanseutvikling, utviklingsstøtte og lignende?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Energiomleggingen og Enovas rolle er beskrevet i forslaget til statsbudsjett, St.prp. nr. 1 (2004-2005), hvor det blant annet heter at:

"Det er viktig å gjøre Norges energiforsyning mindre avhengig av vannkraften som energikilde og elektrisitet som energibærer. Dette krever en langsiktig omlegging av energiproduksjon og energibruk. Regjeringen fører en ambisiøs politikk for energiomlegging. Satsingen tar utgangspunkt i hovedlinjene i St.meld. nr. 29 (1998-99) Om energipolitikken (energimeldingen). Det vises til at Stortinget, i forbindelse med behandlingen av energimeldingen, jf. Innst. S. nr. 122 (1999-2000), og ved opprettelsen av Energifondet og Enova SF, jf. Innst. O. nr. 59 (2000-2001), sluttet seg til energiomleggingen, samt til de konkrete målene på 3 TWh/år økt vindkraftproduksjon og 4 TWh/år vannbåren varme, basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme.

Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av et marked for alternative løsninger for energiproduksjon og energibruk. Det er behov for å gi støtte til nye energiløsninger, slik at de kan tilbys som reelle alternativer i markedet. Ulike løsninger må utfordre hverandre, slik at det skapes konkurranse og motivasjon til nyskaping og kostnadsreduksjon. Målet er å bygge opp et marked for nye løsninger, slik at de er levedyktige også uten støtte.

Energiomleggingen finansieres av Energifondet. Ansvaret for oppfølgingen av de konkrete målene og forvaltningen av Energifondet er delegert til Enova SF."

Når det gjelder arbeidet for økt utbygging av små vannkraftverk la Regjeringen fram en egen strategi i desember 2003, Strategi for økt etablering av små vannkraftverk 2003. Her presenteres en rekke tiltak for å forenkle saksbehandlingen og bedre rammevilkårene for små vannkraftverk. For budsjettåret 2004 ble det bevilget 6 mill. kr til utvikling av ny teknologi og kompetanse knyttet til små kraftverk. Dette er fulgt opp av NVE blant annet gjennom støtte til ulike pilotprosjekter og gjennomføring av flere seminarer for utbyggere og kommuner rundt om i landet.

Jeg tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon om et pliktig marked for elsertifikater våren 2005. Det er i den sammenheng viktig å ta hensyn til at avgrensingene av hvilke energikilder som skal inngå ikke reduserer grunnlaget for verdiskaping i Norge og ikke motiverer til dårlig utnytting av naturressurser, jf. St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.