Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:168 (2004-2005)
Innlevert: 05.11.2004
Sendt: 08.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): To brødre fra Solund må selge sin nyinnkjøpte fiskebåt "Vårbud" fordi Fiskeridirektoratet i Måløy påla dem å slippe et sildesteng i 1999. Det hindret dem kvotegrunnlag på sild. Nå står de uten sildekvote. Fiskeriministeren har sagt at han vil hjelpe dem med kvote hvis det dukker opp nye opplysninger i saken. Det fins et brev i Fiskeridirektoratet som bekrefter at de ble tvunget til å slippe silden, slik at de mistet kvoten.
Vil statsråden på den bakgrunnen hjelpe dem med sildekvote?

Begrunnelse

Etter ti år som kystfiskere føler de to brødrene seg presset ut av levebrødet sitt av et stivbeint byråkrati. I dag har ikke den 15 meter lange båten "Vårbud" sildekvote. Brødrene fisket i perioden oktober-november 1999 om lag 30 tonn nordsjøsild som de satte i tre poser i steng i et område av Strongefjorden. Da de henvendte seg til Norges Sildesalgslag, fikk de beskjed om at de måtte ha 70 tonn eller mer for å få salg på silda. Derfor ble de bedt om å vente med å melde inn fangsten til de hadde 70 tonn. Fiskeridirektoratets representant i Måløy påla dem plutselig å slippe silda de hadde tatt. Dette skulle ha med et fremtidig skjelloppdrett i området å gjelde. Brødrene forsøkte å protestere, men våget ikke å gjøre noe annet enn å følge Fiskeridirektoratets påbud, og slapp silda. De måtte begynne å fange ny sild, men det var håpløst å fange 70 tonn på den korte tiden som var igjen av året. Vanskelige mottaksforhold og dårlige priser på silda de to påfølgende årene gjorde at brødrene ikke stresset med silda, men konsentrerte seg om å forbedre og utruste båten kraftig og fiske på makrellen og torsken i stedet.
Brødrene er unge og vil satse på fisket i et område som sårt trenger unge, og ung arbeidskraft. De har investert flere millioner kroner i kjøp og utrustning av fiskebåt i et område som sliter med rekruttering. Kontrollverkets egne folk har sett at de hadde sild i 1999.
I avslaget fra Fiskeridepartementet står det at "Forskriften åpner ikke for å dispensere frå kravet om fangstkvantum så lenge låset ikke er meldt inn". Her har man to unge fiskere som er overkjørt av navnløse byråkrater i Norges Sildesalgslag og Fiskeridirektoratet i Måløy. I tillit til at deres avgjørelse ikke skulle ødelegge for dem resten av livet, har de lojalt fulgt påleggene. Så viser det seg at byråkratene har satt dem i en situasjon som medfører at de i verste fall mister så mye inntekter at de risikerer å måtte selge båten og flytte fra bygden med sine familier.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg viser til brev av 5. november 2004 med spørsmål til skriftlig svar. Jeg viser også til mitt svar av 4. oktober 2004 på spørsmål nr. 963 til skriftlig besvarelse om samme sak fra representanten Bastesen.

Representanten Bastesen viser til at to brødre fra Solund må selge sin nyinnkjøpte fiskebåt "Vårbud" fordi Fiskeridirektoratet i Måløy påla dem å slippe et sildesteng i 1999, og at det hindret dem kvotegrunnlag på sild. Det vises også til et brev fra Fiskeridirektoratet som bekrefter at de ble tvunget til å slippe silda.

Som jeg skrev i mitt brev av 4. oktober 2004 mener jeg at denne saken er behandlet riktig og etter regelverket. Vilkårene for å få deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild er fastsatt slik at de skal gi klare grenser for hvem som blir tildelt deltakeradgang. Søkerne i denne saken oppfyller ikke vilkårene, og har derfor ikke krav på deltakeradgang. Jeg vil også peke på at det er tilstrekkelig at fartøyet har fisket eller meldt inn 10 tonn nordsjøsild i ett av årene 1999, 2000 eller 2001.

Som det fremgår av mitt svar på spørsmål nr. 963 er jeg klar over at "Vårbud" har opplyst at de hadde sild i steng i 1999 som ikke ble meldt inn til Norges sildesalgslag, og at Fiskeridirektoratets inspektør ga pålegg om å slippe silda. Disse opplysningene har vært kjent for alle som har behandlet saken. Vilkåret om at silda må være innmeldt til og registrert hos Norges sildesalgslag er satt for at det skal være mulig å bevise om fartøyet har fisket nok sild til å oppfylle kvantumskravet. Dette er viktig for å sikre lik saksbehandling og klar praksis i slike saker.

Jeg har, nok en gang, gått gjennom saken med Fiskeridirektoratet og Norges sildesalgslag for å undersøke om det foreligger grunner for å omgjøre vedtaket.

Gjennomgangen har ikke gitt nye opplysninger. Basert på dette finner jeg ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket.