Skriftlig spørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:176 (2004-2005)
Innlevert: 09.11.2004
Sendt: 09.11.2004
Besvart: 15.11.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): Anser statsråden at Telenor Pensjonskasses pensjonister har like gode vilkår som medlemmene av Statens Pensjonskasse, og at retningslinjene for utbetalinger til denne pensjonistgruppen er tilstrekkelig klare til at Stortingets forutsetning på dette punkt må oppfylles?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål av 19. oktober 2004 og statsrådens tilbakemelding datert 25. oktober 2004. Jeg konstaterer at statsråden unnlater å besvare det stilte spørsmål.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Staten forutsatte i St.prp. nr. 43 (1993-94) om omdanning av Televerket til aksjeselskap at ytelsene skulle være like gode dersom de ansatte ble overført til en annen pensjonskasse som de ville vært ved et fortsatt medlemskap i Statens Pensjonskasse. I proposisjonen har dette form av en generell forutsetning. Konkrete retningslinjer ble ikke omtalt. Stortingets behandling av saken medførte ingen endringer i dette.

Spørsmålet om hvorvidt staten er forpliktet til å sikre at ytelsene til tidligere medlemmer av Statens Pensjonskasse er like gode etter overgang til Telenor Pensjonskasse, er tidligere vurdert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I St.prp. nr. 73 (1999-2000) Pensjonar frå statskassa, fremmet av regjeringen Stoltenberg, slås det fast at staten i en tilsvarende sak om ventelønn ikke er forpliktet til det. I proposisjonen og ved Stortingets behandling av denne, ble det slått fast at staten ikke har påtatt seg en generell og formell forpliktelse om at ytelsene fra Telenor Pensjonskasse skal være like gode som i Statens Pensjonskasse.

Ettersom Stortinget ved behandling av St.prp. nr. 73 (1999-2000) fra regjeringen Stoltenberg slik har slått fast at staten ikke er pliktig til å sikre at ytelsene i Telenor Pensjonskasse er like gode som i Statens Pensjonskasse, er det ikke grunnlag for departementet å gå nærmere inn i vurderingen av om vilkårene til den aktuelle gruppen pensjonister er like gode som i Statens Pensjonskasse.