Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:191 (2004-2005)
Innlevert: 11.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 19.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I sitt svar på spørsmål nr. 15 i Stortingets spørretime 10. november 2004 om utarbeidet kvalitetssikringsrapport for Jondalstunnelen sier statsråden at "selvfølgelig vil en kvalitetssikringsrapport være offentlig". Bare noen timer senere opplyses det fra Samferdselsdepartementet at rapporten ikke offentliggjøres før saken kommer til Stortinget.
Vil statsråden sørge for at kvalitetssikringsrapporten for Jondalstunnelen utført av konsulentfirmaet Dovre omgående blir gjort tilgjengelig for offentligheten?

Begrunnelse

Jondalstunnelen har et finansieringsopplegg basert på statlig deltakelse på ca. 9 pst. av anslått totalkostnad og med et betydelig bidrag fra bompenger. Saken må derfor til Stortinget. Før den tid skal saken behandles og bearbeides både på kommunalt og fylkeskommunalt plan. Det er utarbeidet konsekvensutredning for prosjektet med mange høringsinstanser. Prosjektet har også stor regional betydning og også av den grunn er den offentlige interessen for prosjektet stor. Jeg går derfor ut fra at den kvalitetssikringsrapporten som Hordaland Vegkontor på eget initiativ har latt utarbeide innenfor rammen av statlig økonomistyring/styring av statlige investeringer omgående blir gjort offentlig tilgjengelig. En avvisning av slik offentlighet, som statsråden omtalte og bekreftet i Stortingets spørretime onsdag 10. november 2004, kan skape et inntrykk av at vegmyndigheter på ulike nivå ønsker å motarbeide prosjektet. Jeg forutsetter selvsagt at det på ingen måte er tilfelle.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jondalstunnelen er et fylkesvegprosjekt. Foreliggende finansieringsplan baserer seg på et statlig bidrag. Jeg er derfor tilfreds med at Statens vegvesen region vest, som grunnlag for sin faglige tilråding til Hordaland fylkeskommune, har tatt initiativ til en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Kvalitetssikringen som har vært utført, har imidlertid vært foretatt etter et enklere opplegg enn det ordinære opplegget som følger av ordningen med ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer under Finansdepartementet.

Dersom det skal benyttes statlige midler til eventuell realisering av Jondalstunnelen, innebærer dette at Samferdselsdepartementet må ta stilling til om den eksterne kvalitetssikringen som nå er utført av Jondalstunnelen er tilstrekkelig. Herunder må det vurderes om det vil være behov for å gjennomføre en ytterligere ekstern kvalitetssikring i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. En eventuell ny kvalitetssikring vil i så fall basere seg på ny rammeavtale. Det avgjørende for meg er i så måte å sikre at Regjeringen og Stortinget gis et tilstrekkelig godt grunnlag for sin behandling av saken.

Under tidligere rammeavtale ble det lagt til grunn at kvalitetssikringsrapporter for ordinære vegprosjekter skulle unntas fra offentlig innsyn frem til resultatet fra kvalitetssikringen hadde vært omtalt overfor Stortinget, vanligvis i form av et bevilgningsforslag.

Hordaland fylkesting skal behandle planene for Jondalstunnelen i desember 2004. Statens vegvesen region vest skal som grunnlag for fylkestingets behandling gi sin faglige tilråding til fylkeskommunen, herunder redegjøre for resultater fra den gjennomførte kvalitetssikringen. Etter min vurdering er det naturlig at rapporten offentliggjøres i forbindelse med fylkestingets behandling av saken.