Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:199 (2004-2005)
Innlevert: 15.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 22.11.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På hvilken måte har Regjeringen fulgt opp Stortingets vedtak når det gjelder kystvakthelikopter, og når det gjelder ansettelse av vedlikeholdspersonale og tjenestested til disse sett i lys av utredningen som statsråden har varslet i vurderingen for innfasing av nye enhetshelikoptre?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 42 (2003-2004) om den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008, så vedtok Stortinget:

"Stortinget ber Regjeringen lokalisere de nye enhetshelikoptrene i nord, når disse ikke er på fartøy eller under vedlikehold av leverandør, til Bardufoss. Regjeringen bes fremme konkrete forslag innen innfasing av de nye enhetshelikoptrene skjer."

For å ivareta statens samlede oppgaver i nordområdet er Kystvakten og kystvakthelikoptrene den mest sentrale ressurs. Utkastkommisjonen, som fiskeriministeren nedsatte i forbindelse med arbeidet for å bekjempe dumping av fisk, fremla den 28. april i år en rapport som avdekket at Kystvaktens helikopterbærende fartøyer har en ubenyttet kapasitet på 335 patruljedøgn. Normal utnyttelse burde være ca. 295 døgn pr. år på hvert av fartøyene, til sammen nærmere 1 200 døgn. Samtidig vet vi at Luftforsvaret planlegger for å levere 550 seilingsdøgn med kystvakthelikoptre. Det vil si at fartøyenes evne og kapasitet for å hevde våre suverene rettigheter i vårt havområde reduseres til under halvparten av fartøyskapasiteten.
På toppen av dette kommer det nå en utsettelse på opp til ett og et halvt år for innfasingen av de nye kystvakthelikoptrene NH90. De første helikoptrene planlegges nå å komme først ved utgangen av 2006, og kanskje ikke før sent i 2007. I dag opererer vi med 6 Lynx kystvakthelikoptre som var planlagt utfaset fra høsten 2005 i takt med innfasingen av de nye helikoptrene. Det er nå blitt kjent at 2 av disse 5 helikoptrene vil utgå fra operativ tjeneste fra årsskiftet på grunn av at de passerer maksimal tillatt flytid. Nå planlegges det for å gi de en mindre levetidsoppgradering, men den vil på langt nær dekke behovet som nå er oppstått ved at de nye helikoptrene lar vente på seg.
Det er også kjent at Luftforsvaret vil ha behov for ca. 40 helikopterpiloter når de nye kystvakthelikoptrene kommer, og Luftforsvarets kompetanse på maritime helikoptre ligger på Bardufoss. Utdanning av nye piloter vil gå på bekostning av operativ flytid/fartøysdøgn på kystvaktfartøyene, og vil redusere vår evne til kontroll med nordområdene ytterligere.
Det er også kjent at innkjøp av nye redningshelikoptre fremdeles lar vente på seg. ESA har fremdeles ikke gitt svar på om innkjøpet skal vurderes i forhold til retningslinjer for offentlig innkjøp, eller om innkjøpet kan anses som innkjøp i henhold til bestemmelser for innkjøp til det norske Forsvaret. At departementet nå også er stevnet for brudd på konkurransebestemmelsene, og at produsenten av NH90 nå vurderer å lage en versjon av helikopteret som tilfredsstiller krav om større kabin, gjør heller ikke at saken om innkjøp av nye redningshelikoptre ser ut til å løse seg med det første.
Poenget med å trekke frem prosessene rundt innkjøp av nye redningshelikoptre i denne sammenheng er at grunnlaget for opprettelsen av en maritim helikopterbase på Sola var at kystvakthelikoptre, redningshelikoptre og fregatthelikoptre skulle være av enhetshelikopteret NH90. Kystvakthelikoptrene er bestemt stasjonert på Bardufoss i fremtiden, redningshelikoptrene vet vi fremdeles ikke når de kommer og hvilken type de blir.
Iverksettingsbrevet fra forsvarsministeren slår fast at det skal gjennomføres en vurdering av den maritime helikopterkapasiteten, og dersom lokaliseringen av kystvakthelikoptrene til Bardufoss får investeringsmessige konsekvenser for Sola skal basen på Sola vurderes på nytt. Ingen ting tyder på at det er grunnlag for investeringer på Sola så lenge kystvakthelikoptrene skal innfases og lokaliseres på Bardufoss, og nye redningshelikoptre ikke er avklart.
Vi kjenner til at det likevel er bedt om 12 mill. kr til investeringer på Sola i form oppstart for bygging av hangar. Vi kjenner også til at det er ansatt syv personer på Sola for innfasing av kystvakthelikoptrene, og det er lyst ut 10 nye teknikerstillinger med samme adresse og samme formål. Dette på tross av at statsråden har sagt at hun skal komme tilbake med en plan til Stortinget før innfasingen iverksettes. Ansettelsene på Sola går på bekostning av teknikersituasjonen på Bardufoss, og på Bardufoss er det klart at de kan ta i mot de nye helikoptrene uten ytterligere investeringer og med mindre enn 10 stillinger dedikert enhetshelikoptrene i tillegg til dagens bemanning.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001), besluttet Stortinget bl.a. at Sola skulle benyttes som base for maritime helikoptre for 330-skvadron (redningstjenesten), 334-skvadron (fregatt) og 337-skvadron (kystvakt) i forbindelse med innføringen av nye enhetshelikoptre (NH90) for fregatter og Kystvakten.

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004) til St.prp. nr. 42 (2003-2004) om den videre moderniseringen av Forsvaret, jf. anmodningsvedtak nr. 427 av 10. juni 2004, ba Stortinget Regjeringen om å fremme konkrete forslag om lokalisering til Bardufoss av de nye helikoptrene for Kystvakten i nord innen disse fases inn.

Jeg viser i den sammenheng til forsvarskomiteens merknad i Innst. S. nr. 234 (2003-2004):

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, erkjenner at en viktig motivasjon bak innføring av enhetshelikopter NH90 til Forsvaret, var kostnadsbesparelser ved felles vedlikehold, opplæring og trening for hele Forsvarets helikoptertjeneste, herunder 334-skvadronen (Fregatt), 337-skvadronen (Kystvakt) og 330-skvadronen (Redningstjenesten).

Flertallet understreker også behovet for kostnadsbesparelser ved felles vedlikehold/trening/opplæring med andre stater som også har NH90, herunder Tyskland, Nederland, Sverige og Finland (Nordsjøstrategien).

Flertallet er kjent med at de nye enhetshelikoptrene NH90 skal vedlikeholdes av leverandøren de fem første årene. Leverandøren avgjør hvem som får vedlikeholdskontrakt og hvor dette skjer. Komiteen er også kjent med at Forsvaret selv vil forestå daglig vedlikehold av NH90 om bord på Kystvaktens fartøy.

Flertallet påpeker at dagens helikopter til Kystvakten (Lynx) er stasjonert på Bardufoss. Bardufoss er en sentral plassering i forhold til Kystvaktens oppgaver i nord. Det er derfor viktig at helikoptre tilknyttet Kystvaktens tjeneste i nord kan bruke Bardufoss når de ikke er på fartøy eller er til vedlikehold/opplæring.

Flertallet mener det er viktig å ta ut synergieffekter for ledelsen av henholdsvis 330, 334, og 337-skvadronene. Dette er vedtatt lagt til Sola. Samtidig er det viktig med kort avstand fra patruljeområde til base.

Flertallet ønsker derfor at de nye enhetshelikoptrene som skal operere på Kystvakten i nord stasjoneres på Bardufoss, når disse ikke er under opptrening, eller vedlikehold i regi av leverandør. Forsvarsdepartementet bes derfor påse at slik stasjonering kan skje på Bardufoss, og at et nødvendig ledelseselement legges til Bardufoss for å sikre dette.

Flertallet forutsetter at dette kan skje innenfor gjeldende hangarkapasitet/bygningsfasiliteter på Bardufoss. Følgende forslag fremmes:

"Stortinget ber Regjeringen lokalisere de nye enhetshelikoptrene for Kystvakten i nord, når disse ikke er på fartøy eller under vedlikehold av leverandør, til Bardufoss. Regjeringen bes fremme konkrete forslag innen innfasing av de mye enhetshelikoptrene skjer.""

For øvrig er de maritime helikoptrene, herunder helikoptrene for fregattene, av Stortinget besluttet lokalisert til Sola.

Forsvaret inngikk 30. august 2002 kontrakt med leverandøren av helikoptrene om deler av vedlikeholdet de første 5 driftsårene.

Når det gjelder vedlikeholdspersonell på Sola, er disse stillingene i stor grad knyttet til vedlikehold av fregatthelikoptrene.

Det har helt siden Stortingets vedtak av juni 2001 pågått prosjekteringsarbeid for ulike løsninger knyttet til Sola, herunder ulike løsninger for samarbeid med private aktører, for å utnytte synergieffekter med det sivile helikoptermiljøet i Sola-området. Dette for å kunne sikre fasiliteter for den delen av helikoptervirksomheten Stortinget har vedtatt lokalisert til Sola, innen de nye helikoptrene blir levert. Som anført i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Forsvardepartementet er kostnadene for forarbeidet anslått til ca. 5 mill. kr.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med saken innen innfasingen av helikoptrene, slik Stortinget har bedt om. Det anslås at innfasing vil starte med mottak av første helikopter i 2006.