Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:198 (2004-2005)
Innlevert: 12.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 19.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Hvordan ser statsråden på Statens vegvesens framferd i forbindelse med utleggingen av moringer i Hellevikdjupet uten de nødvendige tillatelser og den kritikkverdige behandling som fiskerne, som får sine inntektsmuligheter redusert, er utsatt for fra Statens vegvesens side i denne utbyggingssaken?

Begrunnelse

Statens vegvesen har nå begynt vegarbeidet i forbindelse med den undersjøiske tunnelen under Bjørvika. Statens vegvesen begynte i den forbindelse å legge ut moringer i Hellevikdjupet som er et attraktivt trålfelt, uten at nødvendige tillatelser var gitt av Kystverket. Statens vegvesen har lenge vært kjent med at man måtte søke om særskilt tillatelser for å legge ut moringer i forbindelse med dumpingen av masse fra vegbyggingen i Bjørvika, uten at det ble tatt nødvendige grep. Dette fremstår derfor som respektløst overfor det regelverket som staten selv har fastsatt og de menneskene som berøres direkte av denne utleggingen, siden disse ikke blir gitt mulighet til å komme med innsigelser før moringene allerede er lagt ut.
Indre Oslofjord Fiskarlag og Oslofjorden Fiskarlag har uttalt seg om dumpingen og utleggingen av moringer, og vært skeptiske til blant annet framgangsmåten som Statens vegvesen har valgt. Til tross for at fiskeriorganisasjonene, som uttaler seg på vegne av alle berørte yrkesfiskere, har uttalt seg henvender Statens vegvesen seg direkte til to av de mange berørte fiskere. I tillegg har Statens vegvesen presentert disse to fiskerne for "avtaler" om at disse skal avstå fra å fiske i Hellevikdjupet, uten at det er tilkjennegitt noen form for kompensasjon til at disse fiskerne mister sine fangstmuligheter.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er svært forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord, noe som representerer en utfordring for Statens vegvesen i forbindelse med bygging av E18 Bjørvikaprosjektet. Statens vegvesen har ennå ikke startet anleggsarbeidene for tunnelprosjektet, men gjennomfører et pilotprosjekt for å vurdere muligheten av å bruke rene leirmasser til å dekke over forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. I prosjektet inngår det også å finne frem til egnet blanding av leire og saltvann, samt å legge massene kontrollert utover og oppå eksisterende sjøbunn. Leirmassene som er lagt ut i forbindelse med pilotprosjektet, er fra scenegropen for operaen. Leirmassene er av samme type som massene som skal graves for senketunneltraseen.

Statens vegvesen har tillatelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus (i av brev 29. juni 2004 og nytt brev av 16. september 2004) og fra Kystverket (i brev av 12. juli 2004). Prosjektledelsen ble imidlertid i en senere fase gjort oppmerksom på at muntlige avklaringer med Oslo Havn KF (kommunalt foretak) ikke var tilstrekkelig for et av vilkårene Kystverket hadde satt. Søknad om midlertidig utsettelse av blåskjellrigger og midlertidig utleggelse av moringer ble derfor godkjent av Kystverket 8. november 2004. Moringene benyttes til å forankre mudrings-/utleggingsfartøyet slik at dette ligger i riktig posisjon for utleggelse av leirmassene.

Før de to etatene gav sine tillatelser til forsøket ble det innhentet uttalelse fra mange organisasjoner, blant annet fra Indre Oslofjord Fiskarlag. Fiskarlaget stilte seg negativ til forsøket. Tillatelse ble imidlertid som nevnt gitt, og vedtaket ble ikke påklaget. På denne bakgrunn oppfatter Statens vegvesen forsøket som godkjent.

Tillatelsen til utfylling og utleggelse av moringer gjelder i tidsrommet 8. november til 31. desember 2004.

Statens vegvesen har tatt kontakt med Indre Oslofjord Fiskarlag, og med berørte fiskere for å fastsette et riktig tidspunkt for utførelse av forsøket innenfor den tidsperiode som tillatelsen gjelder for. Det har dessverre ikke vært mulig å oppnå en skriftlig aksept for dette. Vegdirektoratet vil kontakte prosjektledelsen for Bjørvikaprosjektet for å avklare om det foreligger grunnlag for kompensasjon til berørte fiskere for eventuelt tap av fangstmuligheter.

Arbeidet med pilotprosjektet startet med å legge ut moringer 8. november og tildekkingen ble avsluttet 16. november d.å. I henhold til tillatelsen for fylkeskommunen er Statens vegvesen pålagt å ta prøver av tildekkingslaget etter 4 uker. Moringene blir deretter fjernet innenfor gitt tidsfrist.