Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:211 (2004-2005)
Innlevert: 17.11.2004
Sendt: 17.11.2004
Besvart: 26.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et flertall i Stortinget har i Innst. S. nr. 268 (2003-2004) om St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring understreket at Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) opprettholder rolle, ansvarsområde, organisatorisk tilknytning og plassering. Likevel har Utdannings- og forskningsdepartementet i budsjettforslaget for 2005 foreslått endring i FUGs plassering og organisatoriske tilknytning.
Hvorfor har statsråden satt til side flertallets merknad om FUG?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 155. Svaret viser til komiteens merknader om demokratisk og representativ forankring. Denne problemstillingen er knyttet til utvelgelsen av representanter til utvalget (overgang til en ordning med representanter valgt av foreldre i stedet for representanter oppnevnt av departementet). Komiteens flertall har i tillegg til dette en egen merknad som spesifikt omtaler rolle, ansvarsområde, organisatorisk tilknytning og plassering. Det er denne merknaden fra et flertall som Utdannings- og forskningsdepartementet åpenbart ikke har fulgt i sitt forslag til budsjett. Jeg ber derfor statsråden om et svar som forholder seg til spørsmålets innhold.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er bevilgningen til FUG lagt inn i kap. 220, samme kapittel som Utdanningsdirektoratets driftsbudsjett. Dette er en budsjetteknisk endring som flytter FUG fra tidligere kap. 204 under programkategori 7.10 til det nyopprettede kap. 220 under programkategori 7.20. På denne måten er alle kapitler som vedrører grunnopplæringen samlet under samme kategori i budsjettet.

Denne budsjettekniske endringen betyr ikke at FUG er underlagt Utdanningsdirektoratet. Departementet fortsetter tidligere praksis med å ha direkte etatsstyringsansvar for FUG, og med å tildele midler til FUG.

Ut fra dette kan jeg ikke se at stortingskomiteens flertallsmerknad om FUGs rolle, ansvarsområde m.m. i Innst. S. nr. 268 (2003-2004) er satt til side.