Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:231 (2004-2005)
Innlevert: 22.11.2004
Sendt: 23.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva er blitt gjort for å følge opp Innst. S. nr. 222 (2002-2003) når det gjelder de ansattes vilkår og rettigheter i forbindelse med flyttingen av Medietilsynet/Eierskapstilsynet?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 222 (2002-2003) står følgende:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at det må legges sterk vekt på de ansattes interesser og rettigheter ved omorganiseringen av tilsynene.
Flertallet viser til at Regjeringens mål er at flest mulig ansatte skal velge å flytte med i de tilfeller der tilsynene skal omlokaliseres, og at det derfor legges opp til ekstra stimuleringstiltak for å få dette til. Flertallet er enig i dette.
Flertallet vil videre understreke at ansatte som ikke ønsker å flytte til et nytt arbeidssted, må gis all nødvendig bistand for å sikres fortsatt arbeid. Fortsatt arbeid er den beste sikkerhet for å opprettholde inntekt og sosial sikkerhet. Flertallet mener det må gjennomføres tiltak for å imøtekomme den engstelse en del føler med tanke på at de ikke vil kunne få nytt arbeid og kanskje må leve med redusert inntekt i framtiden.
Flertallet mener at ved gjennomføringen av St.meld. nr. 17 (2002-2003) skal de ansattes interesser ivaretas gjennom:

a) Fritak fra flytteplikt etter gjeldende kriterier og forvaltningspraksis.
b) Aktiv bruk av fortrinnsrett til andre statlige stillinger og slik at denne ordningen er reell.
c) Sluttvederlag eller ventelønn etter gjeldende regler og forvaltningspraksis.

Flertallet ser at tidligere statlige omstillingsprosesser har medført uheldige konsekvenser for de ansatte. Blant annet viste omstillingsprosessene i Posten at mange av de overtallige i ettertid ble arbeidsledige eller uføretrygdet. Det er en forutsetning at dette ikke blir resultatet etter flytte- og omstillingsprosessen av de statlige tilsynene.
Flertallet vil i denne sammenheng påpeke de langsiktige samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til arbeidsledighet og uførepensjon. Derfor må det bevilges økonomiske rammer som sikrer personellmessige tiltak og som samtidig ivaretar tilsynenes oppgaver før, under og etter en flytte- og omstillingsprosess.
Flertallet vil understreke betydningen av et nært samarbeid mellom departement og de ansattes organisasjoner i gjennomføringen av flytteprosessen, og det oppmuntres til varierte personalpolitiske tiltak for å sikre tilsynsfunksjonen før, under og etter flytteprosessen."

Det ønskes svar på hvordan dette er fulgt opp i forbindelse med den påbegynte flytteprosessen av Filmtilsynet/Eierskapstilsynet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Departementet har helt fra starten av prosessen med omorganisering og flytting av tilsynene på mediesektoren involvert de ansatte og deres organisasjoner. Dette er regulert gjennom omstillingsavtalen som er inngått mellom de ansattes representanter og staten i september 2003 i medhold av Hovedavtalen § 2 nr. 2:

"Avtalens formål er å sikre de tilsattes medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov- og avtaleverk og sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeid i statlig sektor."

De ansatte er sikret medbestemmelse først og fremst gjennom de tillitsvalgtes deltakelse i styringsgruppen for prosessen. Styringsgruppen er sammensatt av representanter for departementet, ledelsen i de tre berørte virksomhetene samt tillitsvalgte.

I tillegg er de ansatte sterkt representert i ulike arbeidsgrupper i tilknytning til prosessen, for eksempel i forbindelse med utvikling av organisasjonsmodell, valg av og utforming av kontorlokaler, bruk av IKT og bruk av personalpolitiske virkemidler, herunder lønnskompensasjon og karriereplanlegging i forhold til berørte medarbeidere generelt og nøkkelpersonell spesielt. Bruken av de personalpolitiske virkemidlene er i denne sammenheng særlig viktige, og omfatter også tiltak av ikke-økonomisk karakter.

Det er i omstillingsavtalen, jf. ovenfor, også presisert at det i denne prosessen ikke er aktuelt med noen nedbemanning innenfor de berørte virksomhetene. I forhold til komitéflertallets bekymringer om fremtidig arbeidsledighet og/eller uføretrygd, er det viktig å være klar over at alle berørte medarbeidere tilbys ny stilling i Fredrikstad. Ingen er således tvunget over på ventelønn, uføretrygd eller i arbeidsledighet. Den enkelte medarbeider i de tre tilsynene som skal fusjoneres, har også fått tilbud om individuell karriereplanlegging.

Departementet har vurdert spørsmålet om flytteplikt for de ansatte, og har i denne forbindelse søkt om og fått delegert myndighet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Moderniseringsdepartementet), til å avgjøre eventuelle søknader om fritak fra flytteplikten. Den enkelte søknad om fritak fra flytteplikten vil således bli vurdert i forhold til gjeldende kriterier og forvaltningspraksis for slike omstillingsprosesser.

Omstillingsprosessen for tilsynene på mediesektoren er enda ikke avsluttet, og jeg vil fortsatt følge utviklingen for å sikre god fremdrift i prosessen. Dette må imidlertid skje innenfor det overordnede målet for prosessen, som er at tilsynsfunksjonene ikke skal svekkes i vesentlig grad (verken på kort eller lang sikt) og at omstillingsprosessen er til minst mulig ulempe for de arbeidstakere som berøres.