Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:285 (2004-2005)
Innlevert: 06.12.2004
Sendt: 06.12.2004
Besvart: 14.12.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Forsvarsbygg solgte høsten 2001 E-tjenestens attraktive eiendom på Nordstrand i Oslo til en utvalgt privat kjøper til en lav pris og uten at salget var kunngjort.
Hva slags kontroll fører statsråden med praktiseringen av regelverket for avhending av slike statlige eiendommer?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Regelverket for avhending og styringen med Forsvarets salg av fast eiendom

Alt salg av statens eiendommer skjer iht. fullmakt fra Stortinget, jf. Grunnloven § 19. Da Forsvarets bygningstjeneste i 2001 solgte den aktuelle eiendommen i Oslo, ble Stortingets fullmakt lagt til grunn, jf. Budsjett-innst. S. nr. 7 (2000-2001) til St.prp. nr. 1 (2000-2001) Statsbudsjettet for 2001, romertall VIII: "Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for 2001 kan 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris."

Gjennomføringen av salg av fast eiendom skjer iht. fremgangsmåte fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1997 Avhendingsinstruksen. Denne er statens eget regelverk for å sikre at all avhending skjer på en god og forsvarlig måte. For salg av Forsvarets eiendommer gjelder videre Forsvarsdepartementets (FD) direktiv for eiendom, bygg og anlegg.

FDs oppfølging av Forsvarets eiendomsmasse og oppfyllelse av inntektsmålene for eiendomssalg det enkelte budsjettår skjer gjennom styringsdialogen med Forsvarsbygg (FB). Dialogen er formalisert gjennom et sett styringsdokumenter, rapporter og fastsatt møtestruktur (etatsstyringsmøter) som følger:

- Planlegging og budsjettering av virksomheten på grunnlag av retningslinjer fra departementet, gitt i egne iverksettingsbrev til FB.

- Gjennomføring av virksomheten i FB på grunnlag av iverksettingsbrev eller tildelingsbrev.

- Rapportering/oppfølging til departementet på grunnlag av iverksettingsbrevets rapporteringskrav gjennom tertialvise resultat- og kontrollrapporter, samt årsrapporter. Disse behandles i etatsstyringsmøtene.

Utover dette er FB underlagt Forskrift om internkontroll, som bl.a. skal forbedre evnen til å etterleve regelverket. FBs styre har også et selvstendig kontrollansvar, nedfelt i egne vedtekter.

All eiendomsvirksomhet i Forsvaret er dessuten lagt inn under en felles etat, FB, jf. Innst. S. nr. 343 (2000-2001) til St.prp. nr. 77 (2000-2001) Omlegging av Forsvarets eiendomsforvaltning. Hensikten var å samle samtlige oppgaver knyttet til eiendomsforvaltningen i en forvaltningsbedrift, direkte underlagt FD. For å ivareta salget av de eiendommer det ikke lenger er behov for, har FB etablert et eget prosjekt for avhending, Skifte Eiendom.

FD kontrollerer ikke hvert eiendomssalg enkeltvis, men utøver overordnet styring med virksomheten på området gjennom ovennevnte rammeverk.

Forsvarets eiendom på Nordstrand i Oslo

Salget av Forsvarets eiendom på Nordstrand i Oslo i 2001 ble gjennomført av det tidligere Forsvarets bygningstjeneste iht. delegert fullmakt fra FD. Når det gjelder enkelthetene rundt salget, har FB i vedlagte kopi av brev av 13. desember 2004 redegjort nærmere for bygningstjenestens behandling av saken.

FD er av den oppfatning at det bør innhentes ny takst i alle tilfeller der reguleringsformål endres, og at offentlig utlysning normalt bør finne sted. Departementet tar til etterretning at FB mener at mangelfull innhenting av ny takst ikke har medført at staten er påført noe økonomisk tap i saken. Det vises i den forbindelse til vedlagte kopi av brev av 27. august 2002 fra eiendomsmeglerfirma Oddvar Knutsen AS, der det fremgår at salgssummen på 22 mill. kroner anses som meget gunstig for staten.

Som FB opplyser i sitt brev, er salget av Midtåsen 30 innklaget til EFTA Surveillance Authority (ESA), som i brev av 2. juli 2002 har bedt om å bli innformet om forholdene i saken, uten at det foreløpig er iverksatt noen formell prosess fra ESAs side.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra Forsvarsbygg til Forsvarsdepartementet vedrørende Forsvarets salg av eiendom på Nordstrand i Oslo, datert 13. desember 2004. Forsvarsdepartementets saknr: 2004/04132-4.

Vedlegg 2.

Brev fra eiendomsmeglerfirma Oddvar Knutsen AS til Forsvarsbygg vedrørende Eiendommen Midtåsen 30 del av gnr. 182 bnr. 661 i Oslo kommune, datert 27. august 2002. Forsvarsbygg saksnr.-dok.nr. 1998/00300-114.