Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:246 (2004-2005)
Innlevert: 26.11.2004
Sendt: 26.11.2004
Besvart: 06.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Tollmyndighetene har benyttet et datasystem som i flere tilfeller har fastsatt avgifter feilaktig.
Hvilke tiltak vil finansministeren iverksette for å rette opp systemet, eventuelt oppgradere systemet, og hvilke revisjonsmessige tiltak vil iverksettes for å avdekke omfanget av feil med hensyn på tilbakebetaling til de som har betalt for mye avgift?

Begrunnelse

Riksrevisjonen har slått fast at systemet tollmyndighetene benytter ikke er egnet til avgiftsutregning og krever at systemet må byttes ut. Angitt dato for utskiftning er tidligst i 2007. Det er særlig for bilavgifter feilene skal være store.
Dette er en urimelig og uholdbar situasjon for alle som er, eller vil bli, berørt av avgifter. På denne bakgrunn ønskes redegjort for hva finansministeren vil gjøre for å utbedre feilene, og innenfor hvilken tidsramme. Det ønskes også et anslag på hvor mye ekstra avgift som kan være betalt og i hvilken grad man vil foreta en gjennomgang for å avdekke feil i tidligere perioder.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Motorvognavgiftene fastsettes av toll- og avgiftsetaten.

For engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift benyttes vegmyndighetenes tekniske kjøretøyregister (Autosys) som grunnlag for å fastsette avgiftene. I Autosys registreres opplysninger om kjøretøyets egenskaper og eierforhold, jf. data på vognkortet. Selve registreringen foretas på trafikkstasjonene og av godkjente importører og bilforhandlere.

I Dokument nr. 1 (2004-2005) tar Riksrevisjonen opp svakheter i Autosys som grunnlag for beregning av motorvognavgifter. Hovedsakelig gjelder kritikken manglende maskinelle kontroller og manglende revisjonsspor.

Autosys har tekniske svakheter som må utbedres. Toll- og avgiftsdirektoratet har imidlertid etablert kontroller som samlet sett innebærer at risiko for feil avgiftsfastsettelse er lav.

Ved utgangen av 2003 var det registrert om lag 3,8 millioner kjøretøyer (personbiler, traktorer, busser etc.) i Autosys. I 2003 ble det regnskapsført om lag 23,3 mrd. kr i motorvognavgifter i toll- og avgiftsetatens systemer, som ble beregnet på grunnlag av opplysninger som ble hentet fra Autosys.

Det er av stor betydning at opplysninger om kjøretøyene er korrekte ved førstegangsregistrering, ettersom denne danner grunnlaget for fremtidige avgiftsberegninger. Det er bilforhandlere og privatpersoner som foretar førstegangsregistrering i forbindelse med import av kjøretøy. Disse vil ofte ha dannet seg en velbegrunnet oppfatning om avgiften før innførsel. Utregning av engangsavgift ved førstegangsregistrering kan gjøres enkelt, for eksempel på toll- og avgiftsetatens internettsider. Dersom avgiften som fastsettes er høyere enn antatt, for eksempel som følge av at det er foretatt en tastefeil, er det dermed sannsynlig at bilforhandleren eller privatpersonen vil reagere.

Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at 80-90 pst. av alle kjøretøyer som blir førstegangsregistrert i Autosys registreres ved hjelp av typegodkjenning. Typegodkjenning innebærer at opplysninger om kjøretøyene er forhåndsdefinert i Autosys, slik at det kun er nødvendig å taste inn typegodkjenningsnummer ved registrering. For de resterende 10-20 pst. av kjøretøyene blir dataene registrert manuelt i Autosys.

Manuell registrering vil kunne medføre enkelte feilregistreringer i Autosys. Det er derfor viktig å sikre at risikoen for feil i grunndata som registreres i Autosys er så lav som mulig. Det er videre viktig at feil avdekkes og følges opp før avgiftsberegning i toll- og avgiftsetatens systemer.

Som det også fremkommer i Dokument nr. 1 (2004-2005) er det iverksatt en rekke tiltak for å sikre korrekt avgiftsberegning. Tiltak er både rettet mot utvikling og utbedring av de tekniske systemene, samt også forbedring av de manuelle rutinene. Dette gjelder blant annet:

- Tilrettelegging er gjort for å sikre at tilstrekkelig informasjon om kjøretøyene og eierforhold finnes i Autosys. Det er i denne forbindelse tydeliggjort for brukerne hvilke krav som stilles til dokumentasjon. Våren 2004 ble det blant annet innført forskrifter som stiller strengere krav til opplysninger som skal forekomme på salgsmeldinger.

- Det er iverksatt kompetansetiltak på trafikkstasjonene for å sikre mer nøyaktig og fullstendig registrering.

- Det er foretatt systemutbedringer som skal sikre at automatiske kontroller i Autosys avdekker feil.

- Toll- og avgiftsetaten har iverksatt arbeid for å bedre oppfølging av feil som avdekkes ved innlesning av data fra Autosys, og nye rutiner vil være på plass så snart som mulig.

På grunn av at Autosys er basert på gammel teknologi, er det begrensede muligheter for tilpasning av eksisterende løsning, og det er derfor av stor betydning å få på plass et nytt system så raskt som mulig.

Vegmyndighetene er allerede i gang med kravspesifikasjon av ny løsning, og dette arbeidet skal være ferdig i løpet av våren 2005. I og med at nytt Autosys skal ha omfattende funksjonalitet og vil berøre mange ulike brukere, vil utvikling av nytt system ta tid. Etter gjeldende planer vil ny løsning først være ferdigstilt i 2007. I arbeidet med kravspesifikasjon av ny løsning vil man også vurdere muligheten for å forsere utvikling av funksjonalitet som skal fylle særlig presserende behov.