Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:258 (2004-2005)
Innlevert: 30.11.2004
Sendt: 01.12.2004
Besvart: 07.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Regjeringen beskriver i statsbudsjettet en gjennomsnittlig nedgang i ventetiden for barn og unge innen det psykiske helsevernet fra 90 til 75 dager siste to år. I Dagsavisen den 29. november beskrives imidlertid en ventetid for barn og unge på mellom tre og fire måneder. Kun Helse Sør har en ventetid på det nivået Regjeringen beskriver, forøvrig ligger ventetiden i alle helseforetakene på mellom 84 og 103 dager.
Hvilke tall er, i henhold til statsråden, de reelle, og hvordan skal situasjonen utbedres?

Begrunnelse

Barn og unge er i særlig behov av rask hjelp ved alvorlige psykiske lidelser, både fordi rask hjelp lettere vil føre til endring av sykdomstegnene enn hos voksne, og fordi manglende hjelp lettere vil kunne medføre varige skader i den fasen da menneskers personlighet utformes. En ventetid for barn og unge som er omtrent dobbelt så lang som for voksne tyder på manglende prioritering med utgangspunkt i hvilke grupper som har størst behov for å få hjelp først.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I et oppslag i Dagsavisen 29. november 2004 presenteres en undersøkelse avisen har foretatt om gjennomsnittlig ventetid i barne- og ungdomspsykiatrien. Undersøkelsen viser status for oktober og november i år, og baserer seg ifølge avisen på tall fra de regionale helseforetakene. Det ble oppgitt følgende tall: Helse Øst 86 dager, Helse Sør 71 dager, Helse Vest 103 dager, Helse Midt-Norge 84 dager og Helse Nord 103 dager.

Norsk Pasientregister har utarbeidet tallmaterialet som ligger til grunn for presentasjonen i statsbudsjettet av ventetider innen psykisk helsevern.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) viser tall fra Norsk Pasientregister at gjennomsnittlig ventetid for barn og unge der behandlingen er avsluttet i løpet av perioden har endret seg fra 90 dager pr. 1. tertial 2002 til 71 dager pr. 1. tertial 2004. Ventetiden varierer en del over tid, og mellom regionene. De totale driftsutgiftene til psykisk helsevern for barn og unge har økt med 22 pst. fra 2002 til 2003 og i perioden 1998 til 2004 med 56 pst.

Til tross for dette er ventetiden ikke gått ned så mye som ønskelig. Hovedårsaken er stor tilstrømning av nyhenviste. Antall nyhenviste barn og unge hittil i 2004 (til sammen i første og andre tertial) har vært ca. 11 000. I samme periode i 2003 var antall nyhenviste ca. 8 200 og i 2002 ca. 6 000 barn og unge. Dette viser at flere søker hjelp.

Tallene på forekomst av større psykiske problemer og sykdommer blant og unge er usikre. Det er ikke vitenskaplig belegg for å hevde at forekomsten av psykiske problemer hos barn og unge har økt i omfang. Den store tilstrømningen av nyhenviste skyldes trolig både økt åpenhet om psykisk sykdom og økt tro på at det nytter å be om hjelp.

Det at antall ventende barn og unge bare har en svak nedgang, må sees i sammenheng med at man i Opptrappingsplanen for psykisk helse har tatt utgangspunkt i et underforbruk av tjenester i forhold til reelt behov. I 1998 fikk bare ca. 2 pst. hjelp på årsbasis, mens behovet ble anslått til 5 pst.

I styringsdokumentene til de regionale helseforetakene for inneværende år er det pekt på at det forventes fortsatt produksjonsvekst i psykisk helsevern for 2004. Økningen kan omfatte både direkte og indirekte pasientrelaterte tiltak. Det er videre pekt på at det i Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse er markert som et mål å få redusert ventetiden for vurderingssamtale for barn og ungdom til 10 dager. De fem regionale helseforetakene er enige om konkrete tiltak for å bedre tilbudet til barn og unge med psykisk sykdom. I henhold til dette skal ventetiden for barn og unge innen 1. april 2005 reduseres slik at ingen skal vente mer enn 20 dager på første kliniske vurdering.

I styringsdokumentene for 2005 til de regionale helseforetakene som jeg sender ut ved årsskiftet, vil det bli satt fokus på ventetiden for å sikre at denne reduseres ytterligere.