Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:261 (2004-2005)
Innlevert: 01.12.2004
Sendt: 02.12.2004
Besvart: 10.12.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kan det leggjast fram ei liste over saker der Noreg dei siste 10 åra i internasjonale samanheng, tingingar, drøftingar, prosessar m.m. har spela ei føregangs- og/eller meklarrolle innan ulike politikkområdar?

Begrunnelse

Eg viser til spørsmål nr. 714 (2003-2004). Her ba eg utanriksministeren om å gjere greie for ulike samanhengar der Noreg "har spela ei føregangs- og/eller meklarrolle innan dei ulike politikkområda nettopp fordi vi ikkje er medlem i EU". Dette meinte utanriksministeren den gongen var "hypotetisk" og vidare at "følgelig lar det seg ikke gjøre å utarbeide en saklig og begrunnet liste over konkrete saker hvor vårt ikke-medlemskap eventuelt kan ha hatt en slik påvirkning". Dette går det an å vere usamde om.
Ut frå utanriksministeren sitt svar på spørsmål nr. 714 (2003-2004) forstår eg det sånn at det vil vere mogeleg å leggje fram ei liste over saker der Noreg har spela ei rolle dei siste ti åra, dersom det berre vert sett vekk frå at me ikkje har vore medlem av EU i denne perioden. Med dette som utgangspunkt ber eg difor om å få framlagt ei slik liste.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 714 (2003-2004). Når det var fokusert på EU var det fordi dette også var spørsmålets fokus. Det kan ikke dermed sluttes at det er enkelt å legge frem en liste selv om forutsetningen om EU-medlemskap tas ut. Under begge forutsetninger vil en mulig liste måtte baseres på ganske vid bruk av skjønn.

Det er vel kjent at det i løpet av siste årene også har funnet sted en lang rekke prosesser der Norge har søkt å påvirke utviklingen gjennom en rolle som pådriver, tilrettelegger eller megler.

Disse er nærmere omtalt i de aktuelle budsjettproposisjoner fra Utenriksdepartementet, meldinger om konkrete utenrikspolitiske saker, samt utenrikspolitiske redegjørelser som mine forgjengere og jeg har gitt til Stortinget. I disse vil man finne en oversikt over ulike norske engasjementer. En sammenfatning av disse vil nok gå ut over rammen for svaret på et spørsmål til skriftlig besvarelse. De eksemplene som gis nedenfor er derfor bare ment som en illustrasjon på spennvidden av de saker der Norge har spilt en aktiv rolle:

- På det humanitære feltet var Norge svært aktiv i forhandlingene om Minekonvensjonen som ble sluttført i Oslo i september 1997.

- I miljø- og utviklingssammenheng var Norge under Verdenstoppmøtet for bærekraftig utvikling (WSSD) i Johannesburg i 2002 pådriver for vedtaket om en global målsetting om å halvere antallet mennesker som ikke har tilgang til sanitærtjenester. Dette er nært knyttet til FNs tusenårserklæring. En oppnåelse av dette målet vil være av stor betydning for mange millioner fattige. Norge har senere fulgt opp dette, bl.a. gjennom det norske formannskapet i Commission for Sustainable Development (CSD) 12, der vann, sanitære forhold og bosetting var hovedtema.

- Et tredje område er ulike freds- og forsoningsprosesser. Norge har i en rekke år hatt en rolle som tilrettelegger av slike prosesser, noe som har blitt en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Eksempler på slike prosesser er Guatemala, Colombia og Midtøsten. Norge har vært tilrettelegger på Sri Lanka og Filippinene og spiller en støttende rolle i fredsprosessen i Sudan.