Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:268 (2004-2005)
Innlevert: 02.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 10.12.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden ta initiativ for å sette Sametinget inn i ROBEK-registeret inntil Sametinget har etablert tilfredsstillende kontrollrutiner?

Begrunnelse

Det har i løpet av de siste dagene kommet frem oppsiktsvekkende opplysninger om økonomistyringen på Sametinget. Dagbladet har riktignok stått bak disse avsløringene, men når Jørn Are Gaski, leder av Sametingets kontroll- og administrasjonskomité, selv uttaler at det ikke finnes reelle kontrollsystemer rundt Sametingets drift er det grunn til å reagere. Sametinget får overført ca. 250 millioner skattekroner hvert år og kontrollrutiner bør derfor være påkrevd. Samtidig er svært mange norske kommuner i dag registrert i ROBEK-registeret pga. dårlig økonomisk styring. Mange av de kommunene som i dag finnes i dette registeret disponerer langt mindre summer enn Sametinget.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: ROBEK-registeret

Det er ikke aktuelt å legge Sametinget under ROBEK-registeret.

Register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse. Å være oppført i ROBEK innebærer at departementet/ fylkesmann foretar lovlighetskontroll av budsjett og alle vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler skal ha statlig godkjenning. Kommuneloven § 60 nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer. Sametingets virksomhet er ikke regulert av kommuneloven, og departementet har således ikke hjemmel for å legge Sametinget inn under ROBEK-registeret.

Jeg vil dessuten bemerke at Sametinget ikke har anledning til å ta opp lån i bank og budsjetterer for det enkelte år i balanse. Dersom vi ser bort fra kortsiktig gjeld knyttet til feriepenger, skattetrekk, fakturagjeld og lignende, har Sametinget således bare gjeld i form av gitte tilsagn om tilskudd. Disse tilskuddsmidlene står imidlertid på fond og utbetales når tilskuddsmottaker etter reglene anmoder om utbetaling.

Kontrollrutiner for Sametinget

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og reviderer Sametingets regnskap og økonomiforvaltning, i utgangspunktet på samme måte som for statlige etater. I denne sammenheng kontrolleres det også om forvaltningen skjer i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og med statens økonomireglement. Sametingets regnskap har hvert år blitt godkjent av Riksrevisjonen. Enkelte forhold har vært omtalt i det årlige revisjonsbrevet.

Jeg må derfor si meg uenig i påstanden fra Jørn Are Gaski, leder i Sametingets kontrollkomité, om at "det ikke finnes reelle kontrollsystemer rundt Sametingets drift". Jeg har for øvrig merket meg at de øvrige medlemmene i Sametingets kontrollkomité, Margreta Påve Kristiansen (AP) og Ole Henrik Magga (NSR) har sagt seg uenig med Gaskis uttalelse.

Riksrevisjonen reviderer ikke det politiske skjønnet Sametinget utøver som folkevalgt organ. På dette området står Sametingets representanter ansvarlig overfor sine velgere, på lik linje med representantene i andre folkevalgte organer.