Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:269 (2004-2005)
Innlevert: 02.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 13.12.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Både av hensyn til verdiskaping og arbeidsplasser og av hensyn til miljøet er det interessant å etablere mer gassbasert industri i Norge. Det har i lengre tid blitt arbeidet med å etablere et kalkverk ved Tjeldbergodden basert på gass som energikilde. Nå viser det seg å være mer lønnsomt å basere denne virksomheten på den mer forurensende energikilden olje enn på naturgass fordi gassen blir for dyr.
Hva vil statsråden gjøre for å øke lønnsomheten ved å ta i bruk naturgass til verdiskaping i bedrifter innenlands i Norge?

Begrunnelse

På et styremøte forrige uke vedtok Taftøy Kalk å utsette etableringen av et anlegg for produksjon av brent kalk i Taftøy næringspark i Hemne. Anlegget skulle drives med naturgass fra Tjeldbergodden, og ville gitt nærmere 15 nye arbeidsplasser til det som nå er et næringsfattig område i kommunen. Det blir opplyst at årsaken til utsettelsen er at Statoil krever for høy pris for gassen. Nærheten til gassen var begrunnelsen for å etablere bedriften nær Tjeldbergodden. For ett år siden kom det signaler om at prisen på gass ville bli gunstig. I løpet av det siste året har gassprisen steget sterkt, og økonomien i prosjektet har gått fra positiv til negativ. Det viser seg nå å være mer lønnsomt å brenne kalken ved hjelp av den billigere, men mer forurensende energikilden olje.
Det aller meste av Norges store produksjon av naturgass går til eksport, bare en snau prosent av gassen brukes til industri eller energiformål innenlands. Naturgassreservene våre utgjør en betydelig del av nasjonalformuen, og verdien av disse ressursene bør bidra til verdiskaping, sysselsetting og velferd nasjonalt.
Hvordan vi velger å forvalte gassressursene, vil være viktig for mulig verdiskaping på land i Norge. Senterpartiet mener det må legges opp til en helhetlig politikk som gjør oss i stand til å utnytte de fordeler naturgassen kan gi lokalt, regionalt og nasjonalt.
Naturgass er den mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Overgang fra bruk av olje til naturgass til energi- og prosessformål i industrien gir betydelig reduksjon i forurensende utslipp av karbondioksid, nitrogenoksider, svoveldioksider og flyktige organiske forbindelser.
Både av hensyn til verdiskaping og arbeidsplasser og av hensyn til miljøet er det interessant å etablere gassbasert industri i Norge. Det bør derfor arbeides aktivt for å komme fram til betingelser for levering av gass som gjør industrietablering mulig.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen ser det som svært viktig å legge til rette for økt bruk av naturgass innenlands, både til økt verdiskaping, industriell og teknologisk utvikling, et bedre miljø og en sikrere energiforsyning. Regjeringens strategi for økt bruk av gass er trukket opp i St.meld. nr. 9 (2002-2003). Det slås blant annet fast at det er nødvendig med offentlig støtte til infrastruktur i en introduksjons- og utviklingsfase. Det er en betydelig interesse for å ta i bruk gass mange steder i landet. Infrastruktur for gass bør bygges ut gradvis etter hvert som markedet vokser.

Over den etablerte støtteordningen bidrar Olje- og energidepartementet med tilskudd til infrastruktur slik at gass over tid kan gjøres tilgjengelig i flere områder av landet. Enova SF forvalter støtteordningen og det kan i 2005 gis støtte til bygging av transmisjonsrør eller anlegg knyttet til distribusjon av LNG. I 2005 er det bevilget 24 mill. kr til dette formålet. I tillegg er det gitt en tilsagnsfullmakt på 20 mill. kr.

Det enkelte rettighetshaverselskap har imidlertid ansvar for avsetning av sin egen gass. Dette omfatter også Statoil, som avsetter statens gass i tillegg til sin egen.

Det er for tiden stort behov for gass på kontinentet og i Storbritannia, noe som kommer til syne i relativt høye gasspriser. Dette øker verdien av gassressursene på sokkelen, og bidrar til at lønnsomheten i feltutbygginger bedres.