Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:305 (2004-2005)
Innlevert: 09.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 20.12.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det er gitt konsesjon for å bygge ut 3 vindmølleparker på Fosen. Kraftnettet har kapasitet til å ta mot vindkraft fra to av disse tilsvarende 80 MW. Samtidig foreligger søknader og planer slik at samla utbygging på Fosen kan gi en installert kapasitet på om lag 500 MW. Utbygging kan komme raskt i gang dersom nødvendige kraftlinjer blir bygget. Midt-Norge har behov for mer kraft.
Hvordan kan staten bidra slik at manglende kapasitet i kraftnettet på Fosen ikke skal bli en flaskehals for disse vindkraftplanene?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det eksisterende regional- og sentralnettet på Fosenhalvøya har meget begrenset kapasitet for overføring av ny kraftproduksjon. Departementet er kjent med at det har vært gjennomført en utredning av alternative nettforsterkninger til Fosenhalvøya i forbindelse med fremtidig vindkraftutbygging. Utredningen kom i stand etter initiativ fra NVE og ble startet opp i august i år som et samarbeid mellom vindkraftaktørene, netteiere og med NVE som observatør. Hovedtema for utredningen var en ny 420 kV ledning fra Nordland til Møre/Trøndelagsområdet for å øke overføringskapasiteten i dette området, og samtidig tilføre energi til Midt-Norge som har et betydelig og voksende energiunderskudd.

Det er vurdert to alternative traseer for denne ledningen; en trasé over ytre Fosen med kryssing av Trondheimsfjorden i nærheten av Rissa og en indre trasé som følger omtrent de eksisterende 300 kV ledningene. Ledningen over Fosen går via en ny stasjon i Roan som samler opp ny vindkraft på Fosen.

Som systemansvarlig nettselskap er det Statnett som eier statens overføringsforbindelser for elektrisitet. Statnett har ansvar for at det sentrale overføringsnettet bygges ut på en samfunnsmessig rasjonell måte. En viktig oppgave for Statnett er derfor å planlegge og utvikle et sentralnett som bidrar til å legge til rette for et effektivt kraftmarked. Med utgangspunkt i ulike scenarier for utvikling i produksjon og forbruk av kraft vurderer Statnett investeringsbehovet fremover, jf. bl.a. "Kraftsystemutredning for sentralnettet 2004-2020" og "Nettutvikling i sentralnettet frem mot 2020" som er tilgjengelig på www.statnett.no.

Departementet er kjent med at Statnett i disse dager starter opp arbeidet med en forhåndsmelding for en forbindelse fra Midt-Norge og nordover til Røssåga/Rana-området som et første trinn. Myndighetene vil følge nøye med på hvilke tiltak Statnett og andre berørte aktører iverksetter for å fremme ny kraftproduksjon fra vindkraft og annen energiproduksjon.

Videre viser jeg til at NVE som konsesjonsmyndighet for både nettutbygginger i regional- og sentralnettet og ny produksjon, har fokus på hvordan en skal få en tilfredsstillende koordinering av nett- og produksjonsprosjekter for å sikre at det totalt sett foretas en samfunnsmessig rasjonell utvikling.