Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:307 (2004-2005)
Innlevert: 09.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 20.12.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil miljøvernministeren gjøre for å få kartlagt omfanget av PCB-forurensning i Bergen, og vil det bli skaffet til veie nødvendige ekstra midler til en snarlig rensing av Puddefjorden?

Begrunnelse

NRK Hordaland meldte denne uken at det er funnet store mengder PCB i brokonstruksjonen til den gamle Puddefjordsbroen i Bergen. Statens vegvesen i Bergen frykter at flere betongkonstruksjoner fra 1950- og 60-tallet kan inneholde PCB. Puddefjorden er allerede sterkt forurenset av PCB, og det kan nå vise seg at broen er en av kildene for giften. Forskere har funnet PCB i svært mange prøver fra løsmasser i og rundt Byfjorden i Bergen. Sannsynligvis lekker murer og fasader på en rekke steder i byen PCB ut i fjorden. En tilfredsstillende opprydding i disse forholdene haster, men vil være svært kostbart.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Opprydding i områder som er forurenset med PCB og andre miljøgifter er et høyt prioritert område i Regjeringens miljøvernpolitikk. Opprydding i forurensede sedimenter (bunnavleiringer i vannmasser) er en sentral del av dette arbeidet. Regjeringen la våren 2002 frem den første, helhetlige strategien om forurensede sedimenter i kyst- og fjordområdene, som jeg legger stor vekt på å få gjennomført på en god måte. En av de tre hovedpilarene i strategien er utarbeidelse av fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter.

For de høyest prioriterte områdene, blant annet Bergen, ble arbeidet med tiltaksplaner startet opp tidlig i 2003 og skal være ferdig i løpet av 2005. Det er fylkesmannen som miljøvernmyndighet som har hovedansvaret for å utarbeide slike fylkesvise tiltaksplaner. Som del av arbeidet med tiltaksplanene blir det gjennomført både undersøkelser av miljøgifter i sedimentene og undersøkelser av mulige aktive utslippskilder på land. Oppslaget i NRK Hordaland viser til resultater fra kartleggingen som gjennomføres i forbindelse med tiltaksplanen for Bergensområdet. Denne kartleggingen vil om kort tid være ferdigstilt.

Tiltaksplanen for Bergensområdet inkluderer Puddefjorden, og vurdering av behovet for opprydding og aktuelle tiltak inngår dermed i dette planarbeidet. Det er viktig at aktive forurensningskilder på land er stoppet eller under kontroll før man setter i gang med oppryddingsarbeid på sjøbunnen. Ellers vil nye utslipp forurense der hvor det allerede er ryddet opp. Som en del av arbeidet med tiltaksplanen for Bergensområdet vil derfor fylkesmannen vurdere hvor stort bidraget av forurensning fra kilder på land er, før de trekker endelige konklusjoner om Puddefjorden. Fylkesmannen i Hordaland opplyser at tiltaksplanen vil foreligge i løpet av vinteren/våren 2005.

Hovedprinsippet er at det er forurenseren som skal betale for skader og eventuell opprydding etter den forurensningen han er ansvarlig for. Staten kan bidra med midler der den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke eksisterer lenger eller det av andre grunner ville være urimelig å belaste den ansvarlige for de fulle kostnadene. I tillegg brukes statlige midler til blant annet oppbygging av kunnskap og erfaringer og til bidrag til å utarbeide fylkesvise tiltaksplaner.

Det er opprettet en egen budsjettpost på Miljøverndepartementets budsjett som blant annet kan brukes til tiltak for å rydde opp i forurensede sedimenter i fjord- og kystområder. Bevilgningen på posten er økt vesentlig i denne regjeringsperioden, og bevilgningen er økt med over 25 pst. fra i år til 2005. Midlene administreres av Statens forurensningstilsyn (SFT) etter overordnede føringer fra Miljøverndepartementet. SFT har ennå ikke tatt stilling til fordeling av midler for 2005.

Miljøvernmyndighetene har dermed allerede sørget for en kartlegging av PCB og andre miljøgifter i forbindelse med tiltaksplanen for forurensede sedimenter i Bergensområdet. En konkret oppfølging av området, herunder Puddefjorden, må avvente den ferdige tiltaksplanen for forurensede sedimenter. I den forbindelse vil det også bli vurdert hvem som er ansvarlig for forurensningene, hvilke tiltak det er behov for, hva slags kostnader dette vil medføre og en eventuell kostnadsfordeling.