Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:324 (2004-2005)
Innlevert: 13.12.2004
Sendt: 14.12.2004
Besvart: 22.12.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva vil kultur- og kirkeministeren gjøre for å sikre at Storesand på Hvaler overføres til Direktoratet for naturforvaltning som en del av Nasjonalparken Ytre Hvaler?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på skriftelig spørsmål, datert 23. oktober 2002, om overføring av eiendommen Storesand på Hvaler fra Opplysningsvesenets fond til Direktoratet for naturforvaltning. I svaret sier statsrådet at hun mener det er viktig at fondet arbeider for varige løsninger. Videre heter det: "Slik saken nå står, er det min vurdering at fondet bør ta kontakt med Direktoratet for naturforvaltning i sakens anledning. Jeg kan opplyse at departementet har fått bekreftet at fondet vil ta slik kontakt."
Jeg er glad for at statsråden bidro til kontakt mellom fondet og direktoratet. I Fredrikstad Blad 10. desember opplyses det imidlertid at de to organene ennå ikke er kommet til enighet og at Opplysningsvesenets fond fortsatt krever betydelig mer enn det som er vanlig i slike saker, nemlig den pris som gjelder for utmark som ikke kan bebygges.
Jeg viser også til at Regjeringen har foreslått opprettet en Nasjonalpark Ytre Hvaler. I fylkesmannens forslag til avgrensning, vil Storesand inngå i nasjonalparken.
Det er jo helt meningsløst at Opplysningsvesenets fond kan forvente inntekter på å overføre et område regulert til friluftsformål og som i tillegg vil ligge innenfor den fremtidige nasjonalparken.
De to organene har nå holdt på i to år uten å komme til enighet.
På denne bakgrunn synes det nødvendig med et nytt politisk initiativ for å bringe denne saken til en avslutning.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I anledning spørsmålet har departementet innhentet uttalelse fra Opplysningsvesenets fond, som i brev av 16. d.m. opplyser følgende:

"Ved brev av 26.11.2002 til Direktoratet for naturforvaltning tok fondet opp spørsmålet om direktoratet var interessert i å erverve Storesand. I svarbrev av 14.1.2003 oppga direktoratet at det var interessert i å erverve og partene har siden vært i forhandlinger med sikte på å inngå en avtale i minnelighet. Forhandlingene har tatt noe tid. Partene har på nåværende tidspunkt oppnådd enighet om de vesentligste punkter i en avtale om overdragelse av et område på ca. 250 dekar, herunder kjøpesum og arealets avgrensning, og man er inne i de siste runder med formalisering av avtalen og utelukker ikke at avtalen vil kunne være underskrevet før årsskiftet.

---

I 2004 har myndighetene fremmet forslag om nasjonalpark som ville kunne berøre Storesand, uten at det har hatt noen betydning for forhandlingene sett fra fondets side."

Jeg viser til disse opplysningene, som etter det jeg kan se innebærer at den aktuelle saken er i ferd med å finne sin løsning.