Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:332 (2004-2005)
Innlevert: 14.12.2004
Sendt: 15.12.2004
Besvart: 21.12.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Høgskolen i Ålesund er pålagt å endre opptakskravene for studiet Marin biologi med foredling, fra 2005. Tilsvarende studium ved Høgskolen i Bodø vil fortsatt ha anledning til å ta inn studenter med generell studiekompetanse.
Hva er årsaken til at departementet har pålagt Høgskolen i Ålesund skjerpede opptakskrav, mens samme utdanning i Bodø får fortsette med gjeldende opptakskrav, og vil statsråden gå inn for å gi Høgskolen i Ålesund en overgangsordning for å sikre rekrutteringen og hensynet til neste års søkere?

Begrunnelse

Fram til nå har opptakskravene for Marin biolog med foredling vært generell studiekompetanse, noe Høgskolen i Ålesund selv mener gir tilstrekkelig grunnlag for å begynne på studiet. Høgskolen i Ålesund har nå fått beskjed om at opptakskravene skal skjerpes med krav om 3MX, ev. 2MX+3KJ, 3BI eller 3FY fra og med neste studieår. Ved å innføre disse opptakskravene, risikerer Høgskolen i Ålesund å få en kraftig nedgang i søkertall, både fordi antallet kvalifiserte søkere vil reduseres, men og fordi elever som har planlagt å søke dette studiet ikke lenger er kvalifisert. Således er de endrede opptakskravene brudd på forutsetningene som ligger til grunn for enkeltelevers valg og for høgskolens mulighet til langsiktig planlegging og dimensjonering av studietilbudet. Etter det jeg erfarer har ikke Høgskolen i Ålesund fått noen begrunnelse for hvorfor opptakskravene blir skjerpet. Det stilles også spørsmål om hvorfor tilsvarende studium ved de to nevnte høgskolene blir behandlet ulikt, ved at Høgskolen i Bodø kan fortsette å ta inn studenter med generell studiekompetanse. Dersom de endrede opptakskravene fører til svikt i søkningen til dette studiet, vil det kunne få svært uheldige konsekvenser for en utdanning som er viktig i denne regionen. For å avhjelpe situasjonen både for søkerne og Høgskolen, burde departementet gi anledning til en overgangsordning på tre år.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet fastsatte 14. november 2002 ny forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar (opptakskravsforskriften). Gjennom forskriften ble det fastsatt nye spesielle krav for opptak til bl.a. studium i informatikk og studium i realfag, natur- og miljøfag, jf. § 8 bokstav c.

Av overgangsreglene til opptakskravforskriften følger at de nye opptakskravene i forskriften § 8 bokstav c som ble fastsatt i 2002 skal gjelde fra og med opptaket til studieåret 2005/2006.

Etter ytterligere endringer i 2003 skal det spesielle opptakskravet til realfag, natur- og miljøfag være: 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI(2KJ+3BT)/(2BI+3BT).

Departementet har i opptakskravsforskriften lagt til grunn at tilnærmelsesvis like utdanninger bør ha samme opptakskrav. Av kommentarer til § 8 bokstav c følger at institusjonen selv må definere og klargjøre for potensielle søkere hvilke studier som faller inn under opptakskravene i denne bestemmelsen (jf. rundskriv F-33-02 av 14. november 2002).

Etter å ha mottatt flere henvendelser og innspill som omhandlet de nye opptakskravene anså departementet at det var behov for en klargjøring av begrepene realfag, natur- og miljøfag. I rundskriv F-23-03 av 28. november 2003 heter det blant annet:

"Med realfag, natur- og miljøfag menes "alle studium der mer enn halvparten av studiepoengene er realfag, teknologifag og/eller natur- og miljøfag."

Det er utdanningsinstitusjonen selv som tar stilling til hvilken faglig vinkling et bestemt studium skal ha, og som igjen danner grunnlaget for hvilket studium som faller inn under de ulike kravene i opptakskravsforskriften.

For studiet Marin biologi ved Høgskolen i Ålesund gjelder spesielle opptakskrav etter forskriften § 8, bokstav c nr. 2. Det fremgår ikke klart av spørsmålet hvilke studier ved Høgskolen i Bodø representanten Skjælaaen sikter til, men det er altså høgskolens ansvar å presisere hvilke spesielle opptakskrav som gjelder ut fra studiets innhold og retning.