Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:344 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Har statsråden indikasjoner på at kommuner forskjellsbehandler de kommunale og private barnehagene i den samordnende opptaksprosessen, og hva vil statsråden gjøre for å få slutt på slik lovstridig forskjellsbehandling?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 250 (2002-2003) til barnehagemeldingen skrev en samlet komité:
"Kommunene vil [...] måtte ta ansvar for å likebehandle private og offentlige barnehager [...]"

Videre:

"[...] og en lovfestet plikt for kommunene til å legge til rette for en samordnet opptaksprosess."

Fra enkelte private barnehager kommer det anklager om at kommunene forfordeler de kommunale barnehagene i opptaksprosessen. Felles for disse private barnehagene er at de ikke ønsker å stå frem da de er avhengige av et godt forhold til kommunen.
En eventuell slik forskjellsbehandling er lovstridig.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Departementet har ikke mottatt konkrete klager på forskjellsbehandling ved samordnet opptaksprosess i de kommunale og private barnehagene. Barne- og familiedepartementet engasjerte TNS Gallup til å gjennomføre en kartlegging av den samordnede opptaksprosessen i alle landets kommuner og et større utvalg private barnehager.

Rapport om dette ble fremlagt februar 2004. Det fremkommer av denne at 97 pst. av kommunene har gode erfaringer med dette. Også 79 pst. av de private barnehagene har positive erfaringer med samordningen.

Kommuner skal ha ansvar for å legge til rette for en samordnet opptaksprosess for barnehagene i kommunen. Dette betinger et tett samarbeid mellom kommunen og private barnehager slik at de private barnehagene integreres som en likeverdig del av kommunens samlede barnehagetilbud. Det er opp til den enkelte kommune å velge hvor omfattende og detaljregulert den samordnede opptaksprosessen skal være.

I lovutkastet til den nye barnehageloven § 9 annet ledd gis fylkesmannen hjemmel for å føre tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den er pålagt som barnehagemyndighet etter denne lov, dvs. et såkalt forvaltningstilsyn. Det vil blant annet være naturlig at fylkesmannen fører tilsyn med om barnehagemyndigheten legger til rette for en samordnet opptaksprosess med likebehandling av kommunale og private barnehager.