Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:345 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Det er kommet henvendelser som tyder på at det foretas sammenslåinger av lensmannsdistrikter i strid med lokale ønsker. Stortinget har gitt klart uttrykk for at antallet tjenestesteder skal opprettholdes og at tjenestestedenes politimessige tilstedeværelse ikke må svekkes.
Anser statsråden at Stortingets intensjon fullt ut blir ivaretatt?

Begrunnelse

Justiskomiteen skriver følgende i innstillingen til budsjett for 2004:

"Komiteen vil imidlertid understreke målet om et publikumsnært og utadrettet politi. Politireformen fase 2 må ikke medføre at tjenestesteder (lensmannskontor/politistasjoner) nedlegges. Det er etter komiteens mening en klar målsetting at politiet ikke svekker sin nåværende tilstedeværelse i kommunene. Ikke minst er det viktig der det er mulig at de ansatte på lensmannskontoret kjenner de lokale ungdomsmiljøene. Slik kunnskap er ofte en forutsetning for å kunne forebygge kriminalitet og for å kunne gripe inn raskt og på riktig måte der ungdom er på vei inn i ruspregede og kriminelle miljøer. Det er ikke minst av stor betydning at tjenestemenn tilknyttet nærmiljøet driver forebyggende arbeid knyttet opp mot skoler, idrettsforeninger og ungdomsklubber. Lokalkunnskap og nærhet til befolkningen bidrar til økt trygghet for alle. På den måten sikres den norske desentraliserte politimodellen.
Komiteen går inn for at betegnelsen lensmann opprettholdes også på de tjenestesteder som ikke lenger blir en egen driftsenhet. Dette innebærer at lensmannsfunksjonen, slik publikum og kommunene kjenner den, bevares. Opprettholdelse av lensmannsbetegnelsen kan også bidra til å sikre rekrutteringen til de mindre lensmannskontorene."

Videre skriver justiskomiteen følgende i innstillingen til budsjett for 2005:

"Komiteen har merket seg at departementet følger opp Stortingets anmodning om å opprettholde antall tjenestesteder. Komiteen vil understreke at denne delen av reformarbeidet ikke må svekke tjenestestedenes politimessige tilstedeværelse og at lensmennene/politiavdelingssjefene fortsatt må beholde sin politikompetanse og mulighet til å prioritere det etterforskningsmessige arbeidet. Komiteens intensjon er at fase 2 kun bør dreie seg om å samordne og sentralisere administrative oppgaver."

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I forbindelse med gjennomføring av politireformens fase 2 har det vært en uttalt målsetting for Regjeringen å opprettholde og styrke nærpolitiets rolle. Derfor er det også gjennomført såkalte sammenslåinger i svært begrenset omfang. I tre tilfeller der dette er gjennomført, er den nylige vedtatte endring i politiloven § 16, se Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) og Innst. O. nr. 90 (2003-2004), lagt til grunn. Blant annet er det i denne bestemmelsen tatt inn at "lensmannsdistrikter og namsfogddistrikter skal omfatte en eller flere hele kommuner". Dette er en klargjøring og opprydding i gamle organisatoriske skjevheter fra flere år tilbake. I samsvar med loven er derfor slike endringer vedtatt ved kongelig resolusjon. Tre sammenslåinger omfatter flere kommuner.

Ovennevnte endringer i distriktsstrukturen forutsetter at antall tjenestesteder skal opprettholdes for å sikre nærhet til publikum, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Politiloven § 16 vil i forbindelse med fremtidige kommunesammenslåinger gi en klar angivelse på hvordan politi- og lensmannsetaten må endre organisasjon i samsvar med kommunestrukturen. Dette tjener etter min oppfatning alles interesser og etaten oppnår en tilpasning i tråd med endringene i samfunnet den betjener.

I mange politidistrikter er det valgt løsninger innenfor en regionmodell. I disse tilfellene etableres større driftsenheter med et administrativt samordningsansvar overfor flere lensmannskontorer. For øvrig opprettholdes lensmannsdistriktene i regionen som selvstendige tjenesteenheter hvor lensmannen har ansvaret for polititjenesten og sivile rettspleiegjøremål. Formålet og gevinsten ved en slik løsning er en rasjonalisering av administrative oppgaver slik at lensmennene, som leder av tjenesteenhetene, kan bruke mer av sin tid til forebyggende arbeid, etterforskning og sivilrettslige oppgaver.

Politidirektoratet legger stor vekt på en utvidet dialog og samhandling med kommunene. I denne forbindelse er det nylig startet opp et tverretatlig prosjekt hvor politiet, kommunene og fylkesmennene er representert. En god dialog med brukernes representanter vil være den beste garanti for en god prosess og de riktige beslutninger.