Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:347 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Besvart: 22.12.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Innenfor Kulturdepartementets budsjett er det foretatt en fordeling av midler til regional filmsatsing i Norge. Under denne fordelingen har ikke nordnorske etableringer og miljøer fått tildelt midler. "Film Camp", som er veletablert og som burde være støtteberettiget, har ikke fått tildelt midler.
Mener ikke statsråden at "Film Camp" burde tildeles midler på lik linje og vilkår som resten av bransjen, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne skjevfordelingen?

Begrunnelse

Det er opprettet en ny post 73 under kap. 334, innenfor Kulturdepartementet. Posten skal fordele midler til regional filmsatsing i Norge.
Opprettelsen av en slik type støtteordning er et viktig og riktig grep for å styrke Norge som filmnasjon. Midlene vil føre til at en får et større mangfold og flere sterke fagmiljøer. Disse midlene vil styrke kunstneriske og kulturelle kvalitetsmål og bidra til regional kultur- og næringsutvikling.
I budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene og FrP ble disse midlene fordelt. Helt overraskende viser det seg at Nord-Norge ikke har fått tildelt midler. Dette betyr at en hel landsdel er blitt oversett og har satt i en vanskelig situasjon, både økonomisk og konkurransemessig.
"Film Camp" er godt etablert i Målselv i indre Troms. Denne etableringen faller godt innenfor kriteriene for tildeling av midler til regional filmsatsning. De er også sammenlignbare med miljøer som har fått tildeling. Når "Film Camp" ikke kommer inn under samme type ordning som resten av sammenlignbare miljøer, blir de forfordelt og satt i en svært vanskelig situasjon.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I budsjettforslaget for 2005 ble det foreslått en ny tilskuddsordning som skulle gå til regionale filmtiltak. Det var her ikke øremerket midler til bestemte virksomheter, men midlene skulle tildeles etter søknad til prosjekter som styrket den regionale filmutviklingen.

Dette ble imidlertid endret under budsjettbehandlingen, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005). I innstillingen side 143, 2. spalte heter det følgende: "Flertallet mener derfor det skal avsettes midler til Film 3 og Fuzz med 2 mill. kroner til hver. Flertallet mener videre at 1,5 mill. kroner skal deles likt mellom Medieparken i Fredrikstad og Midtnorsk filmsenter. Tildelingen for disse forutsetter at lokale og regionale bidrag til fondene minst skal være like store som det statlige bidraget. Flertallet reduserer under henvisning til budsjettavtalen post 73 med 2 mill. kroner."

Departementet vil nå følge opp Stortingets entydige premisser for budsjettvedtaket på kap. 334 post 73.