Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:350 (2004-2005)
Innlevert: 21.12.2004
Sendt: 21.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Oppnevningen av regional rovviltnemnd for Oppland har medført sterke reaksjoner bl.a. fra fylkespolitikere fra ulike parti. De regionale rovviltnemndene skal bidra til større lokalt ansvar og påvirkning i rovdyrforvaltningen. Målet er at dette også skal være konfliktdempende, men oppnevningen har nå økt konflikten. Fylkeskommunen vil trolig ikke akseptere oppnevningen, og dermed er det umulig å få til et samarbeid.
Vil statsråden endre oppnevningen i tråd med fylkeskommunens ønske?

Begrunnelse

I avisen Gudbrandsdølen Dagningen er det en rekke artikler, intervjuer og uttalelser som utrykker sterke reaksjoner på departementets oppnevning. Oppnevningen oppfattes som en direkte provokasjon og overkjøring av lokaldemokratiet. Særlig reageres det mot at Erik Winther som var foreslått fra fylkeskommunen, ikke er blitt oppnevnt. Winther var saksordfører da Oppland fylkeskommune behandlet uttalelse til rovdyrmeldingen, og han er en engasjert og kunnskapsrik person i natur- og rovdyrforvaltning. Derfor er det et sterkt ønske fra fylkeskommunen at han får plass i nemnda. Jeg tror alle parter ville være tjent med at dette ønsket blir imøtekommet. Spørsmålet er om Winther settes utenfor av politiske grunner. Det blir i alle fall ikke forstått at Winther ikke blir med, med henvisning til at han ikke sitter i fylkesutvalget.
I den sammenheng viser jeg til komitéinnstillingen til rovviltmeldingen, Innst. S. nr. 174, der det heter:

"Flertallet henviser til sammensetningen som er foreslått i St.meld. nr. 15 (2003-2004) der det legges opptil at berørte fylkeskommuner i hver region velger ut og innstiller representanter til rovviltnemndene. Miljøverndepartementet som overordnet viltorgan, skal forestå den endelige oppnevning av nemnden."

Komiteen sier ikke noe om at representantene må være fra fylkesutvalget. Rett nok sier Regjeringen i meldingen at det legges opp til at berørte fylkeskommuner i hver region velger ut representanter til rovviltnemndene direkte fra fylkesutvalget/fylkesutvalgene. Men Stortinget har ikke uttykt noe spesifikt om dette. Jeg mener derfor at hvis det er vilje, kan det så absolutt åpnes for at medlem av fylkestinget kan være medlem av viltnemnda. Det andre som det reageres sterkt på, er at rovdyrutsatte kommuner ikke er representert i nemnda. Jeg vet ikke om departementet har vært bevisst på dette, men det er i alle fall en svært uheldig avgjørelse.
Jeg mener det vil være klokt og konfliktdempende om departementet gjorde om oppnevningen. I den sammenhengen vil jeg vise til hva flertallet sa i ovennevnte innstilling:

"Flertallet mener det er en hovedutfordring å bygge opp tilliten mellom den sentrale rovviltforvaltningen, næringsinteressene og andre brukere av utmark. Oppslutningen om å bevare rovviltartene i norsk natur kan undermineres dersom konflikten rundt bestandsmål og forvaltning av rovdyrbestandene blir for store." Videre: "Flertallet ber derfor Regjeringen om at tiltak iverksettes som kan sikre et bedre tillitsforhold mellom den offentlige forvaltning, lokalsamfunn, brukere av utmark og aktuelle organisasjoner."

Intensjonen er altså å iverksette konfliktdempende tiltak på breid front. Jeg mener at denne intensjonen også bør føre til at det foretas ny oppnevning av rovviltnemnda der fylkeskommunens ønsker blir ivaretatt.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet oppnevnte 10. desember 2004 for første gang representanter til åtte regionale rovviltnemnder. Departementet legger stor vekt på at viktige deler av rovviltforvaltningen gjennom denne oppnevningen skal delegeres til regionalt nivå i tråd med Stortingets føringer. Etter departementets vurdering er det ingen uenighet om at oppnevningen av slike rovviltnemnder er et viktig grep for å bidra til større lokalt ansvar og påvirkning i rovviltforvaltningen.

Til sammen er ca. 70 personer oppnevnt som faste medlemmer eller varamedlemmer med utgangspunkt i forslag fra 19 fylker og Sametinget. I sju av de åtte regionene og i 18 av de 19 fylkene har oppnevningen skjedd uten problemer. I Oppland fylke har oppnevningen ført til reaksjoner når det gjelder de oppnevnte personenes representativitet.

Jeg vil presisere at oppnevningen i alle regioner har skjedd i tråd med de føringer som er gitt av Stortinget gjennom behandlingen av rovviltmeldingen. Dette innebærer blant annet at fylkeskommunene skal foreslå kandidater, mens departementet skal foreta oppnevningen av nemndene. Videre er det benyttet de samme kriterier og prosedyrer i alle regioner i forbindelse med kriteriene for oppnevningen. Det er videre kun oppnevnt personer som er foreslått av fylkeskommunene/Sametinget/Oslo bystyre.

I brev av 23. juni 2004 ble alle fylkeskommuner bedt om å foreslå en kvinnelig og en mannlig kandidat til hvert medlem i rovviltnemnden som grunnlag for departementets oppnevning. Det står i dette brevet at kandidatene "så langt det er praktisk mulig (skal) velges ut direkte fra fylkesutvalget eller tilsvarende organ i fylkeskommunen". Fra rovviltmeldingen står det at representantene "skal velges ut direkte fra fylkesutvalget". Formuleringen i brevet av 23. juni tok høyde for at flere fylker hadde andre ordninger enn fylkesutvalg.

Flere fylkeskommuner sendte i første runde inn kandidater som ikke tilfredsstilte kravene. Departementet presiserte da muntlig overfor disse fylkeskommunene, med henvisning til brevet av 23. juni 2004, at kandidatene skal ha fast plass i fylkestinget, og fast plass i fylkesutvalget så langt dette er praktisk mulig. Denne informasjonen ble også gitt til andre fylkeskommuner som tok kontakt med departementet i forbindelse med oppnevningen, herunder Oppland fylkeskommune. Videre er dette også fulgt opp i forskrift om forvaltning av rovvilt som ble sendt på høring 15. september 2004.

Der en fylkeskommune har foreslått kandidater fra fylkesutvalget, har disse konsekvent blitt prioritert til fast plass i rovviltnemnden. Dersom det fra fylkeskommunenes side ikke har blitt foreslått et tilstrekkelig antall kandidater fra fylkesutvalget, har departementet valgt representanter til nemnden fra øvrige kandidater foreslått av fylkeskommunen.

Jeg har registrert misnøyen med de oppnevnte personenes representativitet fra Oppland fylkeskommunes side. Dette til tross for at oppnevningen skjedde i tråd med Stortingets føringer, til tross for at oppnevningen skjedde med personer som fylkeskommunen selv hadde foreslått, og til tross for at alle de personene departementet oppnevnte som faste medlemmer i nemnden er ledende politikere fra fylkesutvalget i Oppland. Oppland fylke er videre en egen region, og har dermed fem faste medlemmer og to varamedlemmer fra eget fylke i rovviltnemnden. Øvrige fylker danner rovviltnemnd sammen med andre fylker eller med Sametinget, og har således vesentlig færre representanter enn Oppland i forhold til de rovviltbestander som skal forvaltes.

I lys av den situasjonen som har oppstått valgte jeg gjennom eget brev av 17. desember 2004 å gi denne fylkeskommunen en mulighet til å foreslå ny sammensetting slik at representativitet kunne ivaretas bedre.

Jeg er kjent med at Oppland fylkeskommune nå har behandlet saken på nytt med utgangspunkt i departementets brev av 17. desember. Jeg vil nå avvente en formell tilbakemelding fra fylkeskommunen på denne behandlingen før jeg igjen vil vurdere saken.