Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:367 (2004-2005)
Innlevert: 11.01.2005
Sendt: 11.01.2005
Besvart: 18.01.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På bakgrunn at initiativ fra henholdsvis landbruks- og matministeren og fiskeri- og kystministeren er det nedsatt en styringsgruppe for Den blå-grønne matalliansen som nylig har levert en innstilling om samlet innsats og ny struktur for forskningsinstituttene innenfor landbruk og fiskeri. Utdannings- og forskningsdepartementet er høringspart i saken.
Hvordan sikrer statsråden at nasjonale forskningspolitiske mål og strategier blir ivaretatt i denne saken av det departement som har hovedansvaret for forskningen?

Begrunnelse

Saken berører Norges forskningspolitikk på flere måter. En ny forskningsmelding er nå under utarbeidelse og en omstrukturering av noen forskningsinstitutter uavhengig og på siden av forskningsmeldingen fremstår som underlig og i beste fall som dårlig koordinert.
Saken berører noen av de norske forskningsmiljøene der Norge har en fremtredende internasjonal posisjon - til dels blant de absolutt ledende forskningsmiljøer i verden innenfor sine områder. I visjoner og mål for styringsgruppens arbeid synes dette i liten grad å være verdsatt, vektlagt og videreført. I en fremtidsrettet nasjonal forskningspolitikk bør det nettopp legges vekt på å opprettholde, forsterke og videreutvikle forskningskompetanse der Norge i dag har en internasjonalt ledende posisjon. For nettopp å sikre at slike nasjonale hensyn blir ivaretatt bør etter min mening fagstatsråden for forskning overta et styringsansvar for dette prosjektet. Jeg oppfordrer derfor statsråden til å vurdere om saken etter avsluttet høringsrunde bør overtas av UFD. Jeg oppfordrer også statsråden til å vurdere om videre behandling bør utsettes til Forskningsmeldingen er sluttbehandlet politisk, eller om styringsgruppens innstilling om den blå-grønne matalliansen bør innarbeides i eller vedlegges forskningsmeldingen.
At UFD kun synes å være tiltenkt en høringsrolle i de to øvrige departementenes behandling av denne viktige forskningssaken fremstår som meget underlig.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Sortevik om hvordan forskningsministeren vil sikre at nasjonale forskningspolitiske mål og strategier blir ivaretatt ved behandlingen av forslaget fra styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen.

Det er lang tradisjon i den norske statsforvaltningen for at de enkelte fagstatsråder har ansvar for organisering, finansiering og utvikling av underliggende etaterunderliggende etater og institusjoner. I forskningspolitikken har sektorprinsippet vært et grunnleggende og viktig prinsipp siden det ble omtalt og fastslått tidlig på 1970-tallet. Prinsippet går ut på at hvert departement har ansvaret for å finansiere forskning på og for sin sektor, og for avveining mellom bruk av forskning og bruk av andre virkemidler med sikte på å realisere de målene eller den politikken som til enhver tid måtte gjelde for sektoren.

I samsvar med dette prinsippet nedsatte fiskeri- og kystministeren og landbruks- og matministeren en styringsgruppe som skulle gjennomgå de respektive sektorers forskningsinstitutter for å få fram strukturelle tiltak som kan gi økt synergi. Styringsgruppen leverte sin innstilling den 1. desember.

Styringsgruppen har underveis i sitt arbeid hatt tett kontakt medkontakt med Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Jeg er holdt løpende orientert om prosessen, og to tjenestemenn fra UFD har fulgt arbeidet som observatører i referansegruppen. De tre departementene diskuterer nå videre oppfølging av saken. Jeg legger også opp til å omtale saken i den kommende forskningsmeldingen. Endelig vil saken på vanlig måte behandles av Regjeringen før den legges fram for Stortinget på en egnet måte i løpet av våren 2005.

Regjeringen vil på denne måten sørge for at de forslag som fremmes når det gjelder forskningsinstituttene under Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet er i tråd med nasjonale forskningspolitiske mål og strategier slik de vil komme til uttrykk i den nye forskningsmeldingen.