Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:368 (2004-2005)
Innlevert: 11.01.2005
Sendt: 11.01.2005
Besvart: 17.01.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Dagbladet 11. januar vil EU kreve en harmonisering av bilavgifter hvilket vil innebære at norske særavgifter på bil, som registreringsavgiften, må avvikles.
Har finansministeren en formening om hvordan norske bilavgifter bør reduseres gradvis ned mot EU-nivå for å imøtegå dette?

Begrunnelse

EU vil nå kreve at det skal være ensartet avgifts- og prisnivå på bilomsetning i EU-land. Nasjonale særavgifter som den norske registreringsavgiften må avvikles også for land som er tilknyttet EØS-avtalen. En gradvis nedtrapping mot et lavere avgiftsnivå vil gjøre overgangen til et harmonisert EU-nivå lettere, ettersom brå avgiftskutt kan skade omsetningen i både nybil og bruktbilbransjen.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Kommisjonen i EU har en tid arbeidet med mulige forslag til endringer i medlemsstatenes avgiftssystemer for passasjerkjøretøy. Jeg antar at det særlig er kommisjonens ønske om en omlegging fra registreringsavgifter (som påløper ved førstegangsregistrering) til årsavgifter og drivstoffavgifter, som representanten har i tankene.

Kommisjonen har avsluttet en konsultasjonsprosess om bl.a. dette punktet den 11. september 2004. Jeg kjenner ikke til hvor langt vurderingen av resultatet av den prosessen er kommet, og dermed heller ikke om prosessen vil munne ut i et lovforslag fra Kommisjonen. Jeg minner imidlertid om at vedtagelsen i Rådet av et eventuelt harmoniseringsforslag fra Kommisjonen på avgiftsområdet krever enstemmighet blant medlemsstatene.

Harmonisering av skatter og avgifter er ikke en del av samarbeidet under EØS-avtalen. Så lenge Norge ikke innfører eller opprettholder avgifter som bryter med de fire friheter eller statsstøtteregelverket, så er det Norge selv som bestemmer innretningen på engangsavgiften. En eventuell harmonisering på dette punktet i EU innebærer således ikke at Norge må foreta tilsvarende endringer.